Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

РУ на МВР през 2020г: Намаление на общия брой извършени престъпления с около 30%

През 2020г. има намаление на общия брой извършени престъпления с около 30% сравнено с отчетния период на предходната година, както и почти двойно увеличение ма разкриваемостта в процентово изражение. Това показва Анализа от дейността на РУ на МВР-Ботевград. Анализът е предоставен в Общински съвет за разглеждане.

Има също намаление на броя на извършените криминални престъпления, което се дължи на активната работа на служителите от група „Криминална полиция“ и многото осъдителни присъди с наказание лишаване от свобода на лица от активния криминален контингент от обслужваната територия. Броят на разкритите престъпления през 2020г. е по-висок спрямо 2019г, Разкриваемостта за отчетния период е повишена със 7% спрямо тази за изминалия такъв.

От всички извършители на престъпления до момента през 2020г. 20 броя са непълнолетни и малолетни и един е чужденец. За сравнение през 2019г. не е имало чужденци извършители на престъпление, а малолетните и непълнолетните са били 17 броя.

  • Престъпления против личността:

През 2020г., както и през 2019г. на територията на РУ – Ботевград не са извършвани терористични актове.

През отчетния период на 2020г, на територията, обслужвана от РУ-Ботевград има регистрирано 1 тежко престъпление – убийство, за което е образувано досъдебно производство в ОДМВР-София и е с повдигнато обвинение за извършителя.

През 2020г. има регистрирани общо 24 броя нанесени телесни повреди, от които 5 разкрити с процент на разкриваемост 20.83%, като има 1 регистрирана тежка телесна повреда, която не е с повдигнато обвинение. По много от случаите са установени извършителите и предстоят привличания в качеството на обвиняеми, поради което процентът на разкриваемост към момента не е толкова висок. През 2019г, има регистрирани 18 телесни повреди, от които 3 са разкрити, което прави процент на разкриваемост 16,67%, като няма тежка телесна повреда.

През отчетния период на 2020г. има регистрирано 1 блудство, което е разкрито и 1 брой изнасилване, което също е разкрито. За сравнение през 2019г. на територията обслужвана от РУ – Ботевград не са регистрирани блудства и изнасилвания.

  • Престъпления против собствеността:

За 2020г. в РУ – Ботевград са регистрирани 90 кражби на имущество, от които са разкрити 38 бр. с процент на разкриваемост 42.22%. За същия период на 2019г. в РУ – Ботевград са регистрирани 96 кражби на имущество, от които са разкрити 26 бр. с процент на разкриваемост 27.08%. Прави впечатление, че при този вид престъпления се отчита намаление в сравнение с разглеждания период на предходната година, както и драстично увеличение на процента на разкриваемост сравнен с предходната година с близо 15%.

Грабежи – до момента през 2020г. на територията, обслужвана от РУ – Ботевград, има регистрирани 2 броя грабежи, като и двата са разкрити. Регистрираните грабежи на територията на РУ – Ботевград за отчетния период през 2019г. са 6 броя, от които 4 броя са разкрити с процент на разкриваемост 66%. От извършения анализ на данните е видно, че при този вид престъпление през 2020г. се наблюдава тройно намаление и стопроцентова разкриваемост.

Кражба на селскостопанска продукция и животни – през периода на 2020г, има регистрирано 1 престъпление – кражба на агнета, което е разкрито, като извършителят е с повдигнато обвинение и мярка за неотклонение „Задържане под стража“. През този период през 2019г. няма регистрирани такива прегьпления.

Кражби на вещи и части от МПС – не са регистрирани такива престъпления за периода през 2019г. и 2020г.

От извършения анализ на гореописаните данни може да се направи извода, че като цяло през 2020г. се наблюдава тенденция за намаляване на отделните видове престъпления против собствеността и увеличаване на процента на разкриваемост.

Общоопасни престъпления:

През отчетния период за 2020г. на територията обслужвана от РУ – Ботевград са регистрирани общо 108 броя общоопасни престъпления, от които 50 броя са разкрити. Процент на разкриваемост на този вид престъпление е 46.30%. За сравнение през периода за 2019г. са били регистрирани общо също 101 броя, от които 53 разкрити с процент на разкриваемост 52.48%.

През периода за 2020г. са регистрирани 7 палежи, като при едно от тях са установени извършители и предстои привличането им в качеството на обвиняеми, докато за отчетния период през 2019г. са регистрирани 13 броя, като е разкрит 1.

За отчетния период на 2020г. са регистрирани 2 посегателство спрямо МПС, като е разкрито 1 с процент на разкриваемост 50%, което се препокрива е данните за 2019г.

През 2020г. са регистрирани 5 броя хулиганства, като 1 брой е разкрито, с процент на разкриваемост 20%. За същия период на 2019г. са регистрирани 10 бр. хулиганства, като са разкрити 5 броя с процент разкриваемост от 50%.

През 2020г. на територията обслужвана от РУ – Ботевград са регистрирани общо 60 броя престъпления по транспорта, от които са разкрити 31 броя, а процентът на разкриваемост е 51.67%. За сравнение през периода на 2019г. са били регистрирани 63 броя от които 44 броя разкрити, а процентът на разкриваемост е бил 69.84%.

От извършения анализ на горепосочените данни е видно, че броят на регистрираните през 2020г. престъпления по транспорта бележи лек спад спрямо 2019г., като процентът на разкриваемост е леко занижен.

Трябва да се отбележи, че много от извършените престъпления в статистиката се отбелязват като неразкрити поради факта, че все още не са повдигнати обвинения на извършителите. При тези престъпления извършителите са установени и случаите са с изяснена фактология, но назначаването на експертизи и други следствени действия леко забавят привличането на лицата в качеството на обвиняеми, което се изразява и на процентното изражение в статистически план.

  • Престъпления свързани с наркоразпространението:

През годината до сега са регистрирани общо 11 бр. случая на притежание на наркотични вещества, като до момента 5 от тях са разкрити с процент на разкриваемост от 45%. През отчетния период за 2019г. на територията обслужвана от РУ – Ботевград общо регистрираните случаи са били 10 броя, като 4 бр. са разкрити с процент на разкриваемост 40%.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През периода за 2020г. са регистрирани 22 бр. икономически престъпления, като има 1 разкрито с процент на разкриваемост 4.55%. За същия период на 2019г. са били регистрирани 149 бр. икономически престъпления, като няма разкрити. Наблюдава се огромно намаление в броя на регистрираните престъпления по линията през 2020г. През 2019г. регистрирането на тези вид престъпления се дължеше на осъществяваните операции на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД на територията на община Ботевград. Икономическите престъпления са много трудни за доказване и разследването им отнема дълъг период от време. Събирането на доказателства в тази насока е труден процес и процентът на разкриваемост е сравнително по-нисък.

  • Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система:
  • Престъпления в горското стопанство – през отчетния период на 2020г. на територията обслужвана от РУ – Ботевград са регистрирани 9 броя престъпления в горското стопанство, от които няма разкрити. За сравнение през 2019г. са били регистрирани 26 броя престъпления, от които няма разкрити.

Документни престъпления – през 2020г. са регистрирани 3 броя документни престъпления, които към момента не са разкрити, като за 2019г. цифрите са същите.

През периода за 2020г. е регистрирана 1 брой измама, която не е разкрита. За същия период на 2019г. са регистрирани 3 броя измами, които също не са разкрити.

За 2020г. има регистрирани 2 престъпления против паричната и кредитна система, като 1 е разкрито с процент на разкриваемост 50%. За 2019г. са регистрирани отново 2 престпъления, без да има разкрито.

– Противодействие срещу корупцията.

През отчетния период на 2020г. в РУ – Ботевград няма установени случаи на корупция в държавната и местната администрация, както и в системата на МВР.

От анализа на гореописаните данни за броя, динамиката и разкриваемостта на икономическите престъпления може да се направи извода, че през последните две години основния дял от регистрираните икономически престъпления, са престъпленията против стопанството – горското стопанство и кражби от електропреносната мрежа. Характерното при тях е факта, че в болшинството от случаите, служителите от горското стопанство установяват извършените кражби на дървесина на един доста по – късен етап от извършването на кражбата (от един до три месеца), а това от своя страна изключително много затруднява работата по разкриване на извършителя.

Обстановка по безопасност на движението за 2020г

Пътна полиция КАТ при РУ- Ботевград обслужва 137 км. от републиканската пътна мрежа и около 314 км. вътрешна пътна мрежа, обхващаща град Ботевград, 12 села и техните махали с обща площ около 515 кв. км., с население около 35300 души. През територията на Община Ботевград преминава и АМ „Хемус” общо 18 км. (обхващаща от 24 км. до 42 км.), която се обслужва от СПП към ОДМВР-София. Към момента пътната инфраструктура е натоварена допълнително от извършвания ремонт на пътя Мездра-Ботевград, като е изграден обходен маршрут през село Литаково.

Пътен контрол при РУ-Ботевград работи в състав от общо 6 униформени служителя и един служител по Административно наказателна дейност. Младши автоконтрольорите работят на 12 часов двусменен режим съвместно със служители от Отделение по опазване на обществения ред. Малкия състав от Пътен контрол затруднява покриването на целия район и осъществяването на по- добър контрол по безопасност на движението.

От 01.01.2020г. до 31.10.2020г. съставът на Пътен контрол е установил общо 16 водачи, които управляват МПС с концентрация на алкохол над 0,5 промила и 30, които са управлявали МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила, за което са образувани досъдебни производства.

За сравнение през същия период на 2019г. са установени 15 броя лица с концентрация на алкохол над 0,5 промила и 33 лица, които са управлявали МПС с концентрация над 1,2 промила, за което са образувани досъдебни производства.

Управление на МПС от неправоспособни водачи – за 2020г. са установени 53 броя, като от тях 13 броя са при повторност, за което са образувани досъдебни производства, а през 2019г. те са били – 65, като от тях 10 броя са при повторност и с образувани досъдебни производства. Във връзка с въведеното извънредно положение през месец Март 2020г. се наблюдава спад в наказателната дейност поради епидемичните норми и работата по COVID 19, същата ще бъде повишена паралелно с промяната в епидемичната обстановка

1 коментар на “РУ на МВР през 2020г: Намаление на общия брой извършени престъпления с около 30%

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *