Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

13 млн.лв за Ботевград и 8 млн.лв за селата, предвидени за капиталови разходи в Бюджет 2021

20 946 497 лв е общата сума на разходите в Бюджет 2021 на Община Ботевград, заложени в Плана за капиталови разходи. Да припомним, че днес – 28 януари Общински съвет-Ботевград ще обсъжда и гласува финансовите средства, необходими за различни обекти във Ботевград и селата.

Средствата в Плана за капиталови разходи са планирани, както следва:

Ботевград – 13 095 913 лв
Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Княз Борис 1″, в участъкак от ул. „Захари Стоянов“ до ул. 1 „Сан Стефано“ – 282 000лв

Ремонт и подмяна разпределителен водопровод подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Сан Стефано“ в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. 2 „Зти март“ – 309 000 лв

Ремонт и подмяна на главен и разпределителен водопровод на ул.„Гурко“, в участъка 3 отул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19 – 216 000 лв

Благоустрояване второстепенна улица ПИ05815.305.1026 по КК и КР в кв. 86 (ул,Стефан 4 караджа ), гр.Ботевград-Етап 2 – 168 000 лв

Ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“ /Основна сграда, Столова и 5 лекарски кабинет, Физкултурен салон/ – 235 000 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград- етап 1; Включени сгради: Административна сграда на РУ на МВР – Ботевград гр. Ботевград ул. „Витоша“ № 6 3;ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0044-C01 – 128 217 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1; Многофамилни жилищни сгради:
„Славейков 20″, гр. Ботевград ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б;
„Янтра“, гр. Ботевград ул. „Янтра“ N2 4; „Зелин“, гр. Ботевград ул. „Стефан Караджа“ № 2; „Александрови“, гр. Ботевград ул. „Стара планина“ N216; ДБФП N2: BG16RFOP001-2.002- 7 0044-С02 – 163 878 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград- етап 2; Включени сгради: Военен клуб- Ботевград гр. Ботевград пл. „Незнаен воин“ N2 б – 1 159 486 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2;Многофамилни жилищни сгради:
„Синчец“, гр. Ботевград ул. „17-ти ноември“ N2 7;
„Зора“, гр. Ботевград ул. „Бенковска N2 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ N2 25, вх. Б;9 „Урвич“, гр. Ботевград бул. „България“ N2 4; ДБФП N2: BG16RFOP001-2.002-0049-C02 – 307 190 лв.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3; Включени сгради: ДГ Кокиче, гр. Ботевград ул. „Адриан Атанасов“ N210;
10 ДБФП N2: BG16RFOP001-2.002-0048-C01 – 65 055 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград-етап 3;Многофамилни жилищни сгради:
„Космос“, гр. Ботевград бул. „Цар Освободител“ N218;
11 „Явор“, гр. Ботевград бул. „Трети март“ N2 83; ДБФП N2: BG16RFOP001-2.002-0048-C02 – 451 672 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград- етап 4;Многофамилни жилищни сгради:
„Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8;
„ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград ул. „Стара планина“ N218, вх. А и Б; ДБФП N2: 12 BG16RFOP001-2.002-0045-C01 – 311418 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград-етап 5; Включени сгради: Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград ул. „Стара планина“ N2 2; 13 ДБФП N2: BG16RFOPQ01-2.002-0050-C02 – 86 280 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5;Многофамилни жилищни сграби:
„Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А и Б; „Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0050- С01 – 632 623 лв

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6; Включени сгради:Многофамилни жилищни сгради:
„Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20;
„Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11;
„Златна ланега“ гр. Ботевград, ж, к. „Васил Левски“ блок 24;
„Трети март“, бул. „Трети март“ № 73; ДБФП №: BG16RFOP001-2.002-0051-C01 – 461 781 лв

Проект „Хетеротопии“ – Експониране и социализиране на Часовникова кула – извършване на СМР във вътрешен двор (Атриум) към сградата на Общината, реализиране музей на открито
Програма за териториално сътрудничество Интеррег-ИПП България -Сърбия; проект № СВ007.2.11.224 – 586 729 лв

8G16M10P002-2.002-0016-C01 „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ процедура BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на комлостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 – 359 843лв
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград“
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на n^SFO2047: /1-3/ Ботевград – лет. Зелин, от улично кръстовище при ул. ’’Захари Стоянов“ до автобусно обръщало в летовище Зелин; 1023 919лв
„Околната среда – бъдеще и отговорност на всички“
Програма за териториално сътрудничество Интеррег-ИПП България – Сърбия 2014-2020; проект СВ007.32.165 – 533 562лв
ДБФП № BG05M90P001-2.019-0025 „Предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства в община Ботевград“ процедура BG05M90P001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1″
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 158000 лв.
Професионални системи за почистване и дезинфекция с пара EV3000i 12бр., за детски градини в община Ботевград – 47 988 лв

Мобилен рентгенов апарат, за МБАЛ Ботевград 114 000

Скейтборд елементи TIP TIP TAP BASE+ – 160 500 лв

Ремонт на градски парк ЕТАП 3 и 4, гр,Ботевград; 2020 – 7 328 лв.

Изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения за градски парк ЕТАП 3 и 4, гр. Ботевград; 2020 – 5 993лв.

Реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Ботевград – 1етап – строителен и авторски надзор; 2020 -273 358лв

Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ 1 – за жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Ботевград идентификатор 05815.302.801 по КК на гр.Ботевград 2020 26 437

Изработка, доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка на детска площадка в кв.26 на гр.Ботевград 2020 – 8 502 лв.

Ремонт-рехабилитация на участък по ул.Захари Стоянов, в участъка отО.Т. 209 през О.Т.208, 323,186,185а до О.Т. 165 в гр.Ботевград 2020 – 98 151 лв

Ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул.България в участъка от О.Т.171 през О.Т.176,196,322, 199, 340 до О.Т.222 в гр.Ботевград и строителен надзор; 2020 – 318 099 лв.

Преустройство, ремонт на товарна асансьорна уредба в сградата на Поликлиниката при МБАЛ – Ботевград – 19 433 лв

Преустройство и пристройка на Детска градина „Кокиче” в УПИ, III – за детско заведение, в кв.169 по плана на гр.Ботевград – Инвестиционен проект във фаза технически проект 2020 – 1800 лв.

Преустройство на част от сградата на „Младежки дом“ – гр.Ботевград находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл.Незнаен войн №5, гр.Ботевград – СМР, изготвяне на технически инвестиционен проект, архитектурно заснемане, архитектурна концепция и съставяне на задание за изготвяне на инвестиционен проект за обекта; 2020 – 386 800 лв

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградите на МБАЛ Ботевград – блокове 1,2, и 3 – Изработване на технически и инвестиционен проект; 2020 – 3 548 678 лв

Проектиране на хотел и тренировъчна зала към многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ гр.Ботевград и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи; 2020 – 64 710лв

Направа на настилка от тротоар, паркоелементи и асфалтиране на вътрешно квартална алея за достъп на превозни средства до парко места и гаражи в УПИ -1 за обществено жилищно строителство, клубове на обществени организации и трафопост в кв.167 по плана на гр.Ботевград; 2020 – 47 428 лв.

Доставка и внедряване на Информационна система на Общински съвет; 2020 11640

Проучвателни и проектантски работи за обект „УМС – Северозападен подход ПЗ Юг – Чеканица подействащите подробни устройствени планове на Ботевград; 2020 – 13 920 лв.

Инвестиционен проект за изграждане на вело и пешеходна алея по път 1-3 Ябланица – Ботевград отс.Трудовец до гр.Ботевград; 2020- 900лв

Инвестиционен проект за изграждане на вело и пешеходна алея по път 1-1 Видин – ГКПП Кулата от гр.Ботевград до с.Врачеш; 2020 – 1 000 лв.

Инвестиционен проект за благоустрояване на вътрешно квартални пространства и площи с цел изграждане на нови места за паркиране, озеленяване, постройки за инвентар, площадки за игри и отдих, както и необходимите преустройства в техническата инфраструктура във фаза технически проект в обхват кв.Изток / стар / – около 59600кв.м.; 2020 2 160

Изработване на инвестиционене проект за строеж на двуетажен паркинг с РЗП 2500кв.м. в УПИ 1 за административни, делови и културни дейности и паркинг в кв.65 (зад съдебната палата) гр.Ботевград; 2020 – 14 250 лв.

Направа на основа с дренажна система на тренировъчно игрище (преди полагане на изкуствена трева) 112 000 лв.

Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находящя се в УПИ IV, КВ.210, гр.Ботевград, идент.номер 05815.303.63 – 296 100 лв

Благоустрояване на ЖК“Васил Левски“ кв.153, парцел 1, ПИ: 05815.304.656/бл.1, бл.2 и бл.З/ 200 000 лв

Благоустрояване на жк.“Саранск“ кв.1, парцел 1, ПИ: 05815.302.290, ПИ: 05815.302.291 -/ бл.5, бл.6, бл. 7 и бл.8 / 253 000 лв

Валяк до 4т. двубандажен нов 1бр., ОП БКС 84 000 лв
Мобилен гудронатор 1бр., ОП БКС 7 200 лв
Бензинова духалка 1бр., ОП БКС 720 лв
Бензинова резачка 1бр., ОП БКС 1200 лв
Акумулаторен винтоверт 1бр., ОП БКС 850 лв
Акумулаторен ъглошлайф ф125 1бр., ОП БКС 1000 лв
Лек автомобил тип „Миниван“ 1бр., ОП БКС 10 000 лв
Софтуерен продукт 1бр., ОП БКС 700 лв
Лек автомобил тип „Бус“ 1бр., ОП БКС 10 000 лв
Пневматична къртица за хоризонтално сондиране 1бр., ОП БКС 14 400 лв
Мобилен винтов компресор 1бр., ОП БКС 12 000 лв
Преносим ел.генератор 1бр., ОП БКС 3 000 лв
Бензинов фугорез 1бр., ОП БКС 6 000 лв
Телескопична прътова кастрачка в комплект с ъглов редуктор 2бр. – 3 400 лв.
Косачки Збр., ОП БКС 3 000 лв
Резачка с шина 50см. 1бр., ОП БКС 1900 лв
Моторна коса, 2бр., ОП БКС 2 600 лв
Бус до 3.5т. със самосвална част 1бр., ОП БКС 20 000 лв
Паркова косачка с кош за събиране на листа 1бр., ОП БКС – 17 000 лв
Бензинова резачка 2бр., ОП БКС 1800 лв
Фреза за дънери 1бр., ОП БКС – 3 400 лв
Сметовоз 1бр., ОП БКС 0 80 000 лв
Ударен гайковерт 1бр., ОП БКС – 1500 лв
Стартерна количка 1бр., ОП БКС- 900 лв
Изграждане STEM среда, ОУ Никола Йонков Вапцаров гр.Ботевград – 135 515 лв


с. Трудовец – 292 349 лв
Подмяна водопровод и асфалтиране на ул. „Дунав“ /от о.т.2б до о.т. 27/ -177 м. – 65 100 лв.

Подмяна водопровод и асфалтиране на ул.“Любен Каравелов“ /от о.т.156 до о.т.201/ -298 м. – 108 200 лв.

Ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Любен Каравелов“ 110 000

Доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглъщаща настилка за мини парк с детска площадка в кв.Триъгълника, с.Трудовец; 2020 – 9 049лв.

с. Врачеш – 715 087 лв
Изграждане на детски площадки в двора на ДГ „Детелина“. Подмяна електроинсталация, направа пожароизвестяване, подмяна водопроводи канал, ремонт на санитарни възли – 60 000 лв.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград“
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ проект N9 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на път SFO1040: /1-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир – 401589 лв

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност – кметство с. Врачеш; процедура BG06RDNP001-7.008; подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 69 998 лв
Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Шипка“, от О.Т. 12 до О.Т. 215- 130 000 лв

Подмяна на водопровод и асфалтиране наул. „Дунав“, отО.Т.173до О.Т. 174, и ул. „Малчика“, отО.Т.173 до О.Т. 169 – 53 500 лв

с. Скравена – 244 959 лв
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност – кметство с. Скравена; процедура BG06RDNP001-7.008; подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 -80 184 лв
Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Скравена, община Ботевград – етап II; проект 23/07/2/0/00926 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 1055 388
Изграждане на канализация и асфалтиране по ул. „Поручик Георгиев“ – 165м. 41000

Изграждане на канализация и асфалтиране по ул. „Атанас Събков“ – 210м. – 43 800 лв
Изграждане STEM среда, ОУ Св.Св. Кирил и Методий, с.Скравена 20 315 лв

Авторски и строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж: „Детска градина „Детелина1, с.Скравена, общ.Ботевград втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по проект „Красива България“;
2020 – 4 272 лв

с. Новачене – 1 374 493 лв
Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Новачене, община Ботевград; проект 23/07/2/0/00926 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 1185 493 лв.

Ремонт на покрив и електро, ВиК, ОВК, дограма и вътр.рем. в ДГ „Зора“ 189 000 лв

с. Литаково 2 166 385 лв
Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Литаково, община Ботевград; проект 23/07/2/0/00926 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на община Ботевград“ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 2 044 086 лв

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност – кметство с. Литаково; процедура BG06RDNP001-7.008; подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 81 499 лв

Изграждане STEM среда, ОУ Васил Левски, с.Литаково 12 800 лв

Изграждане на канализация по ул.“Спас Соколов“ -140 м – 28 000 лв

с. Гурково – 60 000 лв
Подмяна на водопровод, изграждане на канализация и преасфалтиране по ул.“Череша“ 60 000 лв.

с. Боженица 1184 293
‘Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград“
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на път SFO2046: /SFO1093, Новачене – Боженица/ Боженица – Граница общ.(Ботевград- Ромзн) – Курново-ЖП гара Струпец-/VRC1143/, отп.к. Боженица до разклон за с. Елов дол – 1130 293 лв.
Ремонт на довеждащ водопровод от пещерите – 30 000 лв
Изграждане на канализация на ул.“Севаст Огнян“ -120 м -24 000 лв

с. Елов дол – 53 491 лв
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност – кметство с. Елов дол;; процедура BG06RDNP001-7.008; подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 38 491
Проучвателни дейности и сондаж за вода – 15 000 лв

с. Липница – 759 527 лв
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на община Ботевград“
подмярка 7,2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ проект № 23/07/2/0/00925; Рехабилитация на път SF03056: /SFO3054, Новачене – Липница/ Липница – Елов дол – /SFO2046/, от разклона в с. Липница до разклона след кметството в с. Елов дол, с отклонение до кметство с. Елов дол – 759 527 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *