Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Прекратиха обществена поръчка за ремонт на две улици в Драгоман

Комисията назначена със заповед на кмета на община Драгоман за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка, възлагана чрез договаряне без обявление с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“ е установила, че предложената цена за изпълнение на поръчката и от тримата участника надвишава прогнозната стойност определена от Възложителя. Обществената поръчка е за улиците „Международно шосе” и „Пирин”, както и част от канализацията преминаваща през градския парк, и е на стойност 2 096 147,89 лв. безДДС.

Подадените оферти на трите фирми кандидати са:

– „ХИДРОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД – 3 539 573,92 лв. без ДДС;

– „ЮПИ ТРАНС 2015” ЕООД – 3 470 054,88 лв. без ДДС;

–  „ХИДРОВОД” ЕООД – 3 402 014,59 лв. без ДДС.

Това обстоятелство е наложиило да се прекрати настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка и да се обяви нова, при промяна на съответните условия, съобразно изменените обстоятелства на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП. С оглед динамичната икономическа обстановка – безпрецедентното поскъпване на строителните материали, скока на горивата и работните заплати в бранша следва да се покани проектантския екип със задача да преостойности строително монтажните работи, като се актуализира прогнозната стойност на СМР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *