Прекратиха обществена поръчка за ремонт на две улици в Драгоман

Комисията назначена със заповед на кмета на община Драгоман за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка, възлагана чрез договаряне без обявление с предмет: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“ е установила, че предложената цена за изпълнение на поръчката и от тримата участника надвишава прогнозната стойност определена от Възложителя. Обществената поръчка е за улиците „Международно шосе” и „Пирин”, както и част от канализацията преминаваща през градския парк, и е на стойност 2 096 147,89 лв. безДДС.

Подадените оферти на трите фирми кандидати са:

– „ХИДРОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД – 3 539 573,92 лв. без ДДС;

– „ЮПИ ТРАНС 2015” ЕООД – 3 470 054,88 лв. без ДДС;

–  „ХИДРОВОД” ЕООД – 3 402 014,59 лв. без ДДС.

Това обстоятелство е наложиило да се прекрати настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка и да се обяви нова, при промяна на съответните условия, съобразно изменените обстоятелства на основание чл.110, ал.1, т.7 от ЗОП. С оглед динамичната икономическа обстановка – безпрецедентното поскъпване на строителните материали, скока на горивата и работните заплати в бранша следва да се покани проектантския екип със задача да преостойности строително монтажните работи, като се актуализира прогнозната стойност на СМР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.