Община Ботевград отчете изпълнението на общинския бюджет за 2021 година

Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2021 година се проведе днес в зала „Ботевград”.

Изпълнението на бюджета на община Ботевград за 2021 година в приходната и разходната част е реализирано при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно: Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година, Постановление № 408 на МС от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2021година, вътрешни нормативни актове – система за финансово управление и контрол, счетоводна политика на община Ботевград за 2021 година. Спазени са изискванията, посочени в указание на МФ ФО-1/18.01.2021 г. за съставяне и изпълнение на общинския бюджет за 2021 година. Бюджетът за 2021 г. на община Ботевград, бе приет с Решение № 6 от 28.01.2021 година по приходната част в размер на 40 374 407 лв., включваща приходи с държавен характер и приходи с местен характер. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери за промяна на взаимоотношенията между общинския бюджет и Републиканския бюджет бюджетната рамка бе променена и към 31.12.2021 год. е в размер на 49 448 826 лв.

През 2021 г. дейността на общината бе насочена към осигуряване изпълнението на основните годишни цели и приоритети. През отчетният период беше осигурена добра финансова стабилност. Бюджетните заведения и дейности своевременно разплащаха задълженията си към доставчиците на стоки и услуги. Засилената бюджетна дисциплина осигури необходимата гъвкавост при спазване на правилата за делегираните от държавата дейности. Създадоха се условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности.

Изпълнението на основните параметри на бюджета се характеризират със следното:

Приходната част на Бюджет 2021 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране. Към  31.12.2021 г. в общинския бюджет са постъпили приходи за държавни дейности  от централния бюджет, други ведомства и министерства в размер на  24 113 583 лв. при уточнен  годишен план 25 580 690 лв.
  * обща субсидия                                 21 782 572 лв.
  * целеви трансфери                                689 821 лв.
  * трансфери между бюджети             2 577 602 лв.
  * трансфери от МТСП                           203 182лв.
  * трансфери ПУДООС                             22 487лв.

 Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 10 373 241 лв., при първоначален годишен план 12 688 570 лв. Плана на собствените приходи е изпълнен на 81,75 на сто. Годишният план за приходите от имуществени данъци е изпълнен на 97,01 на сто.

– данък върху недвижимите имоти: 823 513 лв.- изпълнение 91,50 на сто;
– данък върху превозните средства: 1 561 421 лв.- изпълнение 104,09 на сто;
– данък при придобиване на имущество по дарение: 858 110 лв. – изпълнение 95,35 на сто;
– туристически данък: 3 529 лв.
изпълнение 35,29 на сто.


Годишният план на постъпленията от неданъчни и други приходи
:

Приходи и доходи от собственост – 1 809 186лв., при първоначален план  3 436 570 лв. или 52.65 на сто;

Общински такси- 3 605 721лв., при първоначален план 3 847 000 лв. или изпълнение от 93.73 на сто;

Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 98,06 на сто. Такса за битови отпадъци е в размер на 2 814 379 лв., при първоначален план 2 870 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви- 154 692 лв., при първоначален план 250 000 лв. или 61.88 на сто;

Помощи и дарения от страната и чужбина- 96 516 лв., при първоначален план 300 000 лв. или 32.17 на сто;

Постъпления от продажба на нефинансови активи-1 327 328лв., при първоначален план 1 500 000 лв. или  88.49 на сто;

Приходи от концесии- 230 229 лв., при първоначален план 120 000 лв. или  191,86 на сто;

Получени трансфери от ЦБ за местни дейности:

Обща изравнителна субсидия за местни дейности, в размер на 2 420 100 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи, в размер на  1 137 100 лв.Други целеви разходи , в размер на 1 088 331 лв.

Други трансфери за местни дейности :

Прехвърлена сума за ДДС в бюджета от проект ДФЗ -37 856лв.

Получен трансфер от МОСВ, представляващ разноски по административни дела – 141 560лв.

Трансфери от НСИ преброяване 2021г. – 637 лв. 

Трансфер към РСЗ София възстановена сума НП предоставяна на грижи в домашна среда /–/ 259лв.

Трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект Красива България/ ДГ Детелина /—  188 498 лв.

Трансфер от ПУДООС в размер на 14 330 лв. 

Възстановен трансфер от РИОСВ -София по д-р РД-9 28.02.21 в размер на 147 616 лв.

Разходи:

За дванадесетте месеца  на 2021 г. са усвоени  43 332 329 лв. при уточнен план
49 448 826 лв. или 87,63 %, както следва:
Трудовите разходи – работна заплата, социалните и здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на 24 860 419 лв. Трудовите разходи представляват 57,37 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.
Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на 9 785 913 лв. Тези разходи представляват 22,58 на сто  от общия обем на разходите, извършени през отчетния период.
Разходите за субсидии и други текущи трансфери са в размер на 2 843 010 лв. Те представляват 6,56 на сто от общия обем на разходите.
Капиталовите разходи за периода са в размер на 5 842 987 лв. Те представляват 13,48 на сто от общия обем на разходите.

Изпълнението на някои  приоритетни  разходи е  както следва:
– храна: 654 313 лв.;
– материали: 2 023 513 лв.;
– вода, горива и енергия: 1 827 126 лв.;
– текущ ремонт: 2 284 787 лв.;
– текущи трансфери за домакинствата: 530 403 лв.

За функция 1 “Общи държавни служби” са извършени разходи общо    4 503 613 лева. Отчетените разходи за функцията представляват 10.00 на сто от обема на разходите на общината.

  За функция 2 “Отбрана  и сигурност” са извършени разход на стойност 552 276 лева. Отчетените разходи за функцията спрямо обема на разходите на общината представляват 1.00 на сто.

  За функция 3 “Образование” са извършени разходи общо 18 084 763  лева. Отчетените разходи за образованието представляват 42.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 4 “Здравеопазване” са извършени разходи за 2 822 097 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 7.00 на сто от общия обем на разходите на общината. 

За функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени разходи за 4 899 631 лева. Отчетените разходи за тази функция представляват 11.00 на сто от обема на разходите на общината.

За функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са отчетени разходи за 7 962 720 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 18.00 на сто от общия обем на разходите за общината. Разходите за озеленяване , чистота и управление на дейностите по отпадъците са в размер на 2  337 252 лева.

За функция 7 “Почивно дело, култура, религиозна дейност” са извършени разходи за 3 745 119 лева. Относителният дял на разходите за тази функция представлява 9.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

За функция 8 “Икономически дейности и услуги” са извършени разходи за 685 559 лева. Относителният дял на тези разходи представлява 2.00 на сто от общия обем на разходите за общината.

За функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции” са извършени разходи в размер на 76 551лева. Относителният дял от общото представлява 0.17 на сто.

За 2021 г. са извършени капиталови разходи в размер на 9 936 354 лв.
в т.ч.:
Основен ремонт 7 657 362 лв.
Придобиване на ДМА 1 937 557 лв.
Придобиване на НДА 24 237 лв.
Придобиване на земя 55 015 лв.
Капиталови трансфери 262 183 лв.1 thought on “Община Ботевград отчете изпълнението на общинския бюджет за 2021 година

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *