Започна саниране на многофамилната жилищна сграда на пл. „Освобождение“ 11

В ход са дейности от обществена поръчка на Община Ботевград с предмет „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за многофамилна жилищна сграда „Освобождение 11“, находяща се в гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №11, вх. А, Б”.

Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е на стойност 494 762,93 лева без ДДС. Фирмата изпълнител е „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД, избрана след класиране. Финансирането е осигурено по проект BG16RFOP001-2.003-0055 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

След направено техническо обследване е известно, че тази жилищна сграда с 8 надземни и 1 подземен етаж заема площ от 464 квадратни метра. В нея живеят 70 човека и е въведена в експлоатация през 1967 г.

Финансирането от 494 762,93 лева е разпределено по 3 дейности както следва:

– за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен” по всички части съгласно
изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: 8 446.48 лв. без ДДС;

– за изпълнение на строително-монтажни работи: 484 396.79 лв. без ДДС;

– за изпълнение на авторски надзор по време на строителството: 1 919.66 л

в. без ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите е не по-дълъг от 180 календарни дни, но и не по-кратък от 150 календарни дни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *