Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Открит е конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД

Община Ботевград открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три години, която ще се проведе при спазване на Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения от 26.06.2000г., в следните етапи:

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.

2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

3.Събеседване с кандидатите.

До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката по т.2, не по-малко от 4,50.

II. Изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3. Да имат най-малко 5 (пет) години професионален опит;

4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

5. Да не са поставени под запрещение;

6. Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия-до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име (когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството);

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност (когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството);

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

15. Да не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

1. Заявление за участие в конкурса (Приложение №1), към което се прилагат два отделни плика, както следва:

ПЛИК №1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

– Автобиография-европейски формат;

– Копие на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина и документ за квалификация по здравен мениджмънт или

– Копие на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и удостоверение или свидетелство за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

– Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ);

– Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20 от ЗПП (Приложение № 2);

– Декларация за неразгласяване на информация (Приложение №3);

– Съгласие за обработване на лични данни (Приложение №4);

– Други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Всички копия на документи да бъдат собственоръчно заверени „вярно с оригинала“.

Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

ПЛИК № 2, съдържащ Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишен период. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:

– Анализ и оценка на състоянието и дейността на лечебното заведение

– Тенденции и възможности за развитие на лечебното заведение

-Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на лечебното заведение

– Приложимост и етапи за реализиране на програмата.

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в ЦАО на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13.

Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 11.07.2024г. в ЦАО на Община Ботевград.

При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение, не се приемат.

IV. Начин на провеждане на конкурса.

Комисията провежда конкурса на три етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, комисията приема от деловодството всички постъпили документи.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за разглеждане на представените документи. Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията, като проверява за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените изисквания или не са представили някой от изискуемите документи.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишния период.

Кандидатите, по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред комисията представените от тях програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците програми.

Не се допускат до събеседване кандидати, които получат средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 4,50. Всеки членовете на комисията попълва формуляр за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии за оценка.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр за оценка на проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД, за всеки един от кандидатите.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване. До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване, не по-ниска от 4,50.

За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници.

V. Ред за провеждане на конкурса.

1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.

2. Комисията разглежда представената от кандидатите на Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишния период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:

– съответствие на проекта с нормативната уредба;

– съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

– анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

– логическа структура на разработката;

– съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

– логическа структура на разработката;

– степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

3.Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:

-обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;

-степен на познаване на нормативната уредба;

-способност да се планират и взимат управленски решения;

-административни умения, професионални и делови качества;

-комуникативни способности и организационни способности;

-способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 06.08.2024г. – 10:00 ч., в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Община Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, 2140, пл. „Освобождение“ №13.

За контакти: Община Ботевград, тел. 0723/69104

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *