Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започна приемът за подкрепа на неземеделски дейности в Правец и Ябланица

От вчера започна приемът на документи по Програма за развитие на селските раони, Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дености на територията на общините Ябланица и Правец.

Период за прием на проекти: 15.10.2019 – 03.02.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Ябланица и Правец

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
1. Производствени дейности;
2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и др.);
3. Развитие на дейности, свързани с информационни технологии, включително доставка на Интернет и други цифрови услуги за населението;
4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства
1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
3. Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8000 евро.
4. Кандидатът/ получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за едноличните търговци и юридическите лица, на територията на общините Ябланица и Правец.

Допустими разходи
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2. Закупуване на нови машини и оборудване;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Финансови параметри 
Бюджет на мярката – 587 000 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за един проект: 5 867,49 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за един проект: 391 166 лева
Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи

ВАЖНО: Проекти, свързани с туристически услуги имат право само на 5% безвъзмездно финансиране

Допълнително точки при оценката ще получат проекти, които отговарят на следните критерии:
  Проектът е за производствени дейности – 20 точки
  Проектът създава работни места – 30 точки
  Проект осигурява услуги за населението – 20 точки

Източник: evroprogrami.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *