Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Сдружение „МИГ Ботевград“ проведе Общо събрание, отчитащо дейността за 2019г

На 27 май 2020г в зала „Стамен Панчев“ в сградата на общинската администрация в Ботевград се състоя Общо събрание на Сдружение „МИГ-Ботевград“, свикано от  председателя на УС на МИГ Ботевград – кметът Иван Гавалюгов.

Изпълнителният директор Янка Алекасандрова представи Доклад за изпълнени дейности от сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ /МИГ Ботевград/ за 2019г.

Кметът Гавалюгов заяви в началото на събитието, че въпреки липсата на финансиране на стратегията на МИГ, тя работи доста добре за разлика от други МИГ в страната, които имат одобрено финансиране. Той изрази мнение, че за в бъдеще новите одобрени проекти ще способстват новата стратегия да получи одобрение за финансиране.

За председател на събранието бе избрана д-р Марияна Горгачева.

Общото събрание протече при следния Дневен ред:

1. Доклад за изпълнени дейности от сдружение Местна инициативна група Ботевград /МИГ Ботевград/ за 2019г. Обсъждане и одобряване.

2. Отчет за финансовите разходи на МИГ Ботевград. Обсъждане и одобряване.

Обсъждане и одобряване на прогнозен план за разходи и дейности на сдружение МИГ Ботевград за година 2020.

3. Представяне, обсъждане, препоръки и одобряване на План за многофункционално управление и устойчиво  развитие на горите и земите на територия на община Ботевград в рамките на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, в качеството си на партньор на фондация  „Съвременност“. 

От доклада на Изпълнителния директор Янка Александрова стана ясно, че членовете на МИГ Ботевград представляват 3 сектора, съгласно Наредба 22 и наброяват 37 човека, при стартирането на 9 юни 2017г. Това са публичен сектор, представляващ Община Ботевград, стопански сектор, представляващ  активни земеделски производители и самонаети лица и нестопански сектор – неформални граждански организации.

През 2018 г са освободени двама членове, но са приети 4-ма кандидати. Общият брой става 39. В края на 2019 г се наложи КУО да освободи 7 члена, поради неплащане на членски внос.

Членове на Колективния върховен орган /КВО/-Общо събрание са 9 души. За отчетния период са проведени 7 заседания и са изпълнени 11 решения, свързани с изпълнение на планираните дейности за 2019г.

За изминалия период са проведени две Общи събрания, чиято основна цел е била сдружението да дава своя скромен принос към обществото и да продължава да съществува.

Проектите, които е разработила Местна инициативна група /МИГ/ Ботевград са два –  „Активни граждани за добро управление на община Ботевград – онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ и проект – „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“.

„МИГ Ботевград“ трябва да работи като всички неправителствени организации в страната, които по правило не получават финансова подкрепа, а изграждат своята история, според човешкия си потенциал“, заяви Янка Александрова.

В продължение на 3 години Сдружение „МИГ-Ботевград“ се изгражда и прави заявка да бъде фактор в развитието на община Ботевград, като работи в обществена полза за повишаване на потенциала на гражданските общности и активното им гражданско участие в процесите на формиране на политики, насочени към подобряване качеството на живот на жителите на общината.

.

МИГ Ботевград излизе с предложение от Общото събрание към Министерския съвет на РБългария, към Министерство на земеделието и горите, Националното сдружение на общините в РБългария, Националната асоциация на МИГ-овете в България. То е следното:

В търсенето на справедливо и полезно за местното развитие на териториите на МИГ-овете в Република България, изграждане на активни граждански общности и съобразно сериозната обстановка, вследствие на извънредното положение във връзка с коронавирус COVID-19: неработеща икономика, нараснала безработица, сдружение „МИГ Ботевградпредлага: В рамките на идеята за прилагане на мерки за съживяване на икономиката чрез  държавно финансиране, да бъдат предоставени необходимите  средства за финансиране на  МИГ-овете  в страната- 43 бр., които са с одобрени, но нефинансирани СВОМР, поради липса на средства. Искането не е за подкрепа чрез държавно финансиране, то е за предоставяне на недостига от средства за одобрените стратегии, с които да бъдат финансирани от преразпределените средства от националния бюджети и/или европейски оперативни програми и/ или други източници, каза Янка Александрова.Тя направи предложение за решение: КУО, съвместно с Изпълнителния директор да предприемат мерки за решение относно:

 1. Възстановяване баланса  в членския състав.
 2.  Предоставяне на   МИГ Ботевград помещение за архив.

„Въпреки липсата на опит на сдружението и в изпълнение на взети решения за прилагане на алтернативни форми за финансиране дейности на МИГ Ботевград, екип от членове на сдружението се осмелиха, разработиха два проекта към ОПДУ и участваха в конкурсна процедура на избор на проектни предложения. Това беше смела идея без загуби, но с ползи при успех, поради факта, че НПО е без опит  в организация и управление на европейски проекти, критерии, който силно намалява шанса за класиране. Комплексни фактори получиха високи оценки, които класираха МИГ Ботевград. Изпълняваме 2 проекта по ОПДУ“, каза изпълнителният директор.

През 2019г. МИГ Ботевград ръководи и активно участва в  изпълнение на проектните дейности в срок и с доказано добри резултати: добро управление  и изпълнение с реално участие  на ръководството на община Ботевград, работещо партньорство с общинска администрация- целева група по проекта, участващи и като граждани и най-вече консултанти, с бърза реакция от  отдели, общински фирми и структури, Държавно горско стопанство, Ботевград, медии, представители на неправителствения сектор, на бизнеса, граждански общности с широк обхват, други заинтересовани лица, от които някои не жителите или неживеещи в общината, но с отношение към нейното развитие, което е  показател за провокиране на активно гражданско  включване в процеси за формиране и изпълнение на местни политики и желание със съвместни усилия,Ботевградска община да бъде модерна община с иновативни подходи за ефективно и ефикасно местно управление.

Извършените дейности в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на Община Ботевград чрез Онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ постигна разработена, тествана и  вече действаща онлайн платформа. „Диалози за бъдещето на Ботевград“ на адрес www.zabotevgrad.eu. Платформата е споделена онлайн територия, на която активни граждани могат да публикуват проблеми, мнения, съвместно с експерти и консултанти, да разработват предложения за преодоляване на проблеми и нередности на местно ниво. Предложенията се предоставят на вниманието на местната власт, ОбС, институции, др. структури за обсъждане и решение за действие съобразно характера, целесъобразността и ползите на предложението за обществото. Одобрените предложения се изпълняват с широко гражданско участие. Паралелно с платформата възникна фейсбук група-477. Платформата се администрира от модератор РВ и консултант- мониторинг ББ.

Изработването на платформата се предшества:

* с мащабно за района социологическо проучване относно нагласите и готовността на гражданското общество за участие в процесите за добро административно управление и установяване на потенциала за ползване на онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“ изпълнено от социологическата агенция „Алфа Рисърч“ ООД /подизпълнител по проекта/.

*Проучване на международни онлайн модели и практики  за адаптиране към нашите потребности и виждания за добро управление с активно гражданско участие.

* Изработване и тестване на модела  на онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“, избор на лого и слоган.

Онлайн платформата „Диалози за бъдещето на Ботевград“ е действаща, и с “Отворен вход“. Продължава да се усъвършенства и това ще е постоянен процес ,релевантен на промени и динамика на местните процеси за добро управление и развитие.

Ползи:

Платформата е иновативен модел за добро управление с учaстие на гражданите. Тя набира сила и ще продължи да се усъвършенства. Тя се развива и налага като работещ инструмент за активно гражданско участие на:

* Младежи, с предпочитания към електронните  форми на комуникации

*активно работещи със целодневна заетост и ограничено време

*Заинтересовани, живеещи в отдалечени от центъра райони

*Заинтересовани, живеещи извън територията на община Ботевград

*Граждани, трайно или периодично възпрепятствани за директно участие в популярните форми за добро управление

*Е-платформата може да провокира електронно предоставяне на административни услуги от Община Ботевград. В случая, общината ще увеличи конкурентоспособността си с доказване на добър опит.

Извършените дейности, в изпълнение на проект „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград , които МИГ отчита са:

 • проучване  интересите и нагласите на граждани и заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите на територията на община  Ботевград.Проведени са: теренни преки /лични/ и онлайн стандартизирани интервюта 450, дълбочинни интервюта 25, организирани работни срещи с представители на ДГС, Ботевград с цел съвместна работа и сътрудничество в последващи дейности на проекта,  с фокус групи, граждани за обмен на мнения и препоръки за устойчиво развитие на нашите гори и произтичащите от това развитие на свързани с горите икономики и социални придобивки.
 • Изготвен с участието на МИГ Ботевград и ДГС, Ботевград доклад-анализ, включващ моментното състояние на горите на общинска територия,характеристики и анализ,  резултатите от проучването и препоръки към  организации, институции от сектора на горите и заинтересовани лица. Материалите са публикувани на сайтовете на фондация „Съвременност“ и сдружение „МИГ Ботевград“
 • Проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и земите на територията на община Ботевград и тяхното моментно състояние. Изготвен доклад, публикуван на сайта на фондация „Съвременност“ и сдружение „МИГ Ботевград“ Организатор и изпълнител  на дейността
 • В проекта   МИГ Ботевград е партньор на фондация  „Съвременност“.

Предстои:

 • РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО  РАЗВИТИЕ  НА  ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД /ПУРГБ/, който е планиран за обсъждане и одобряване  на тази среща ; 
 •  УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗУМНО ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД. Разработва се, предстои обсъждане и одобряване ;
 • МОДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ НА   ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ НА  ФОРМУЛИРАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И  МОНИТОРИНГ ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ОБЩИНАТА. Разработва се, предстои обсъждане и одобряване.
 • Информационна кампания с цел насърчаване на гражданското участие.  Тя вече е в действие.
 • Събития: участие в залесяване, почистване на горски терени, изнесени сред горски масиви образователни беседи с участието на специалисти от ДГС, Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *