Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Над 9 хил.лв отпуска общината за мълниезащитна и заземителни инсталации в четири кметства в община Ботевград

Община Ботевград има сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект с наименование „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, който се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на проекта са предвидени дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на четири кметства в община Ботевград – в с. Врачеш, с. Скравена, с. Литаково и с. Елов дол.

Съгласно условията за кандидатстване по горецитираната процедура, допустими за финансиране са единствено дейностите, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни ограждащи елементи на сградата; по системите за поддържане на микроклимата; строително- монтажни дейности, свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено при изпълнението на мерките за енергийна ефективност.

В изработените инвестиционни проекти за четирите кметства са включени дейности за изграждане на мълниезащита и заземление, които са задължителни за изпълнение за обществени сгради съгласно действащите нормативни изисквания, но съобразно условията за кандидатстване са недопустими за финансиране по програмата.

Община Ботевград проведе обществена поръчка и избра изпълнители за извършване на строително-ремонтните работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четирите обществени сгради. На база проведената обществена поръчка се определи точният размер на нужния финансов ресурс, който следва да се осигури от собствени приходи на община Ботевград за изпълнение на дейностите по изграждане на мълниезащитна и заземителни инсталации в четирите обществени сгради.

Във връзка с гореописаното, с оглед предстоящото стартиране изпълнението на строително-ремонтни дейности на четирите обществени сгради, е необходимо Общински съвет
е необходимо да даде съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на община Ботевград в размер на 9 236.40 лв. с вкл. ДДС за реализацията на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, разпределени по следния начин:

 2 346.48 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Литаково“;

 2 278.56 лв. с вкл. ДДС за Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“;

 2 279.76 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“;

 2 331.60 лв. с вкл. ДДС за „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *