Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Представени бяха резултатите по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“

rpt

Заключително информационно събитие по проект „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки“ по ДБФП № BG05M9OP00l-4.003-0046-C01″ се състоя днес, от 10.30ч чрез платформата ZOOM.

 Резултатите от реализацията на проекта представи зам.кметът Борис Борисов, който е ръководител на проекта. Той е финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейският социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 123 637,76 лева, от които ЕСФ- 117 455.87 лева, национално финансиране- 6 181.89 лева. Началото на проекта е 7 февруари 2019 год, а краят му – 7 януари 2021 год. 

Настоящият проект проучи, адаптира и трансферира социална иновация за това как да се създадат работни места, възможности за стаж и чиракуване, работни навици за хора, отдалечени от пазара на труда с много ниско образование и професионален опит чрез прилагане на критерии за заетост в обществени поръчки. Във връзка с реализацията на прокета трудовите, здравни и образователни медиатори към Община Ботевград в отделните населени места и в Ботевград организираха 13 информационни срещи в ромските квартали, информирайки местното наеление с новите възможности за работа. 

Адаптирането на социалната иновация се състоя в споделяне на модела и опита на Националния институт по здравеопазване и социални грижи и постигнатото до момента в гр. Хелзинки и гр. Вантаа и с помощта на интернет базираните работни срещи и тяхното привеждане в съответствие с нуждите на община Ботевград.

При валидирането на социалната иновация се проведе обществена поръчка от община Ботевград с използването на социални критерии, насочени към подкрепа за достъп до пазара на труда на маргинализирани групи. В резултат от проведена поръчка със заложени изисквания по проекта, бяха наети 10 лица от маргинализираните групи от ромската общност -в резултат на проведената обществена поръчка със социални критерии.

В заключителното информационно събитие взеха участие Анна Ризова -експерт по проекта, която представи Доклад с описание на проучването относно финландските принципи, изисквания и стандарти по отношение на провеждането на процедурите за обществени поръчки с включени критерии за заетост, споделения опит по време на работното посещение във Финландия и предложения за използването му в община Биотевград. Участваха още доц. д-р Георги Николов- катедра „Регионално развитие“ от Факултета по „Управление и администрация“ към УНСС и гл.ас. Георги Цолов-  катедра „Регионално развитие“ от Факултета по „Управление и администрация“ към УНСС. Те представиха Доклад с анализ на резултатите от обществена поръчка за пилотно наемане на лица от целевата група и прилагане на добрата финландска практика, проведена от Община Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *