Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград ще кандидаства с проект за ремонт на ДГ „Зора“, с. Новачене на стойност до 400 хил. лв.

Община Ботевград възнамерява да кандидатства по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. По този повод Общински съвет-Ботевград е необходимо да даде съгласие общината да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и/или ремонт на ДГ „Зора“, с. Новачене, общ. Ботевград“ на стойност до 400 000 лв. с ДДС. Община Ботевград ще съфинансира с до 70% от стойността на реализация на проекта.

Допустимите проектни предложения по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ включват: СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии).

За обекта има изготвен инвестиционен проект за обновяване на сградния фонд, включващ ремонт на покрив, ремонтни дейности на електро, ВиК, пожароизвестяване и мълниезащита инсталации, ремонтни дейности около сградата, изграждане на рампа за инвалиди.

Финансовата рамка на проектните предложения и разпределението на общия бюджет по мярка М02 е, както следва:

• обща стойност на бюджета за едно проектно предложение – от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС;

  • финансиране от ПКБ – най-много 120 000 лв. с ДДС;
  • съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет за проектното предложението.

Разпределението на общия бюджет на всяко проектно предложение по мярка М02, което е със стойност за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС, е както следва:

  • 90 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на обекта;
  • 4 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица;
  • 6 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 6 януари 2021 год.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *