ДЗЗД „КОРЕКТ БИЛД“ ще ремонтира и внедрява мерки за енергийна ефективност в сградите на МБАЛ – Ботевград

Дружеството по закона за задълженията и договорите „КОРЕКТ БИЛД“ е класирано на първо място в обществената поръчка за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград – етапно строителство – Блок 1, Блок 2 и Блок 3, находящи се в ПИ с идентификатор 05815.303.120, УПИ I, кв. 202 по плана на гр. Ботевград, София област“

Ценово предложение на ДЗЗД „КОРЕКТ БИЛД“ е 2 915 640,61 лв. без ДДС.

Настоящата  обществена  поръчка има за цел внедряване на мерки за енергийна ефективност и  ремонт на сградите на МБАЛ –Ботевград – Блок 1, Блок 2 и Блок 3. С предвижданията  в  инвестиционния  проект се  решават основни задачи с комплексен характер, поставени в резултат от изводите, направени при съставяне на техническите паспорти на сградите и при извършване на цялостното им енергийно обследване, както следва:
– Планирани са за изпълнение мерки, с цел да се повиши енергийната ефективност на болничния комплекс като цяло, да се намалят топлинните загуби и разходите на енергия при експлоатацията на сградите и да се постигне стандарта за клас „В” на годишен специфичен разход на първична енергия на единица площ. (Понастоящем при обследването показателят отговаря на клас „Е“);
– Планирани са за изпълнение всички посочени в техническите паспорти на сградите задължителни мерки, които се отнасят до осъвременяване и правилно функциониране на инженерните мрежи и съоръжения и безопасната им експлоатация, задължителни мерки за осигуряване на сградите при пожар и осигуряване на евакуацията на пациенти и персонал, качествено подобряване на характеристиките на болничните сгради, свързани с достъпа на лица с физически увреждания и затруднения;
– Планирани са строително-ремонтни работи, необходими за привеждане на вътрешната организация на болничните отделения в съответствие с изискванията на съвременните хигиенни и медицински стандарти.
Обхватът на предвидени дейности в инвестиционния проект  на строежа за Блок 1, Блок 2 и Блок 3, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, се състои в изпълнението на строително-монтажни работи по:


1. Внедряване на енергоспестяващи мерки и мерки, имащи за цел повишаване на енергийната ефективност на болничния комплекс по време на експлоатация, в т.ч.:
            – Подмяна на външната дограма – врати и прозорци;
            – Полагане на ефективна топлоизолация на ограждащите конструкции на сградите;
            – Монтаж на допълнителни газови котли и монтаж на вентилаторни конвектори;
            – Електрически строително- ремонтни работи;
            – Ремонтни работи по част „Водоснабдяване и канализация“;
            – Ремонтни работи по част „ИМГ“.
2. Изграждане на достъпна среда и обслужване на лица с физически затруднения, в т.ч.:
            – Изграждане на нова рампа;
            – Изграждане на санитарни възли за лица с физически затруднения;
            – Разширяване на размерите на входните врати в помещенията;
3. Изпълнение на мерки по евакуация и безопасност при пожар, в т.ч.:
            – Подмяна на вратите по пътищата на евакуация със самозатварящи се врати;
            – Осигуряване на всички помещения с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари;
            – Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба I-з 1971 от 2009г. на всички вертикалните пътища за евакуация;
            – Изграждане на цялостна мрежа на евакуационното осветление в съответствие с маршрутите за евакуация;
            – Изграждане на цялостна система за пожароизвестяване;
            – Изграждане на брандмауери и обособяване на защитени зони;
            – Осигуряване на всички инженерни мрежи и съоръжения за предотвратяване на аварии, при които би възникнал пожар.
4. Част „Електрическа”, в т.ч.:
            – Външно ел. захранване;
            – Вътрешно ел. захранване;
            – Силова инсталация;
            – Осветителна инсталация;
            – Слаботокови инсталации;
            – Заземителна и мълниезащитна инсталации.
5. Част „ВиК”, в т.ч.:
            – Питейно-битов водопровод;
            – Противопожарен водопровод;
            – Канализация.
6. Част „Конструктивна”, в т.ч.:
            –  Изграждане на рампа за хора в неравностойно положение;
            – Монтиране на дизел генераторен агрегат /ДГА/;
            – Проверка на изискванията на производителя относно фундамента и при необходимост – направа на корекция на проекното решение;
            – Проверка за съществуващи инженерни мрежи в близост до мястото на изкопа;.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.