Търговски обекти до ОУ“Н.Вапцаров“ и Ромския клуб се отдават под наем чрез търгове с тайно наддаване

Общинските съветници в Ботевград предстои да дадат съгласие за отдаване под наем за срок от 6 години на части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи 3 броя терени, намиращи се до входа на Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ и един, намиращ се до Ромски клуб в Ботевград.

Терените представляват търговски обекти, които ще бъдат отдадени под наем чрез публични търгове с тайно наддаване.

За три от обектите началната тържна цена е определена на 144.00 лева, а за обекта до Ромския клуб – на 125.00лв. Сделките са освободени от ДДС.

Община Ботевград има сключени договори за наем до този момент с наемателите на горепосочените терени, като сроковете на договорите за трите обекта до ОУ“Н.Вапцаров“ изтичат на 17 ноември 2021г, а на терена до Ромски клуб – на 20 декември 2021г.

Съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или юридически на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем за срок до 10 години, на трети лица, след решение на Общински съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.