Общински съвет-Ботевград актуализира размера на данъците сърху имотите и сметосъбирането

Общински съвет прие изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград.

С 0,5 % се променя ставака за данъка за недвижими имоти за граждани и тя става 2,5 на хиляда. До момента в Община Ботевград, размера на данък недвижим имот е 2,0 на хиляда върху данъчната оценка.

Определените размери за данък недвижим имот в закона за местни данъци и такси, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Данъчната оценка на имотите не е променяна от 2008 г. През 2011 г. законодателно е променена основата за определяне на данъка – по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност.

Повишаването на данъка в размер на 2,5 на хиляда върху данъчната оценка се налага във връзка с нарастващата инфлация и повишените през 2021г. цени на електроенергия, горива и редица услуги, както и поради предстоящото увеличение на минималната работна заплата. Това са мотивите на вносителя на Докалдната записка – кмета Иван Гавалюгов. В хода на дебатите Гавалюгов посочи, че след повишаването цените на ел.енергията разходите на Общината са се повишили три пъти. По думите му физическите лица почти няма да усетят увеличението.

С така предложената ставка, размерът на облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община ще се увеличи общо с 224000 лева, при което при прогнозирана събираемост около 80% увеличеният приход ще е в размерна 180 000 лв.

Общински съвет увеличи от 2,5 на 3,0 промила таксата за битови отпадъци за граждани.

Ставката се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги. За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2022 г. са предвидени средства в размер на 3 166 000,00 лева. От тях:

 • 880 000,00 лева – за услугата „по събиране на битовите отпадъци и

транспортирането

им до регионалното депо”;

 • 1 066 000,00 лева – за услугата „обработка и обезвреждане на битовите отпадъци в депото, включително и съответния размер за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО”;

1 220 000,00 лева – за услугата „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Окончателният вариант на актуализираните цени за сметосъбиране и сметоизвозване , е както следва:

 1. Размерът на таксата за битови отпадъци в промили за 2022 г. за всички населени места в общината, както следва:
  1. За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:
 2. за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 4018,00/четири хиляди и осемнадесет/лева;
 3. 4,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
  1. За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозваие:
 4. 3,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо;
 5. 4,4 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
  1. За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 10,0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва:
 6. за сметосъбиране и сметоизвозваие ~ 2,2 на хиляда;
 7. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 3,4 на хиляда;
 8. за под държане чистотата на териториите за обществено ползване – 4,4 на хиляда.
  1. За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва:
 9. за сметосъбиране и сметоизвозваие – 0,9 на хиляда;
 10. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,9 на хиляда;
 11. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване -1,2 на хиляда.
  1. За училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 14,12 /четиринадесет и 0,12/ лв. на един ползвател – ученик и персонал. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка – извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в

общинската администрация до края на предходната година, а за персонала по щатното разписание за текущата календарна година.

 • На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2022 г. се прави отстъпка както следва:
  • в размер на 20 % за физически лица.
  • в размер на 5% за предприятия
  • в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ.
  • в размер на 5% на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
 • Решението влиза в сила от 01.01.2022 година. Актуализирането на имотните данъци подкрепиха 17 общински съветници, 8 бяха против и двама се въздържаха. Повишаването на такса смет пък подкрепиха 19 съветници, 6 се въздържаха и 4-ма бяха против.

2 thoughts on “Общински съвет-Ботевград актуализира размера на данъците сърху имотите и сметосъбирането

 1. Уважаеми общински съветници,
  Маските са задържителни за носене на закрити обществени места. Моля запознайте се с противоепидемичните мерки и ги спазвайте.
  Носещите маски предпазват околните, а не себе си.
  Весели и топли празници!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *