Преди Нова година: Видове пиротехника и мерки за безопасност при употребата им

Видове пиротехника и мерки за безопасност при употребата им

Пиротехнически изделия по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1. фойерверки:

а) категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

б) категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

в) категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като „фойерверки за професионална употреба“) и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

2. сценични пиротехнически изделия:

а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

3. други пиротехнически изделия:

а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

Търговията на пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория F1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия.

Производството, транспортирането, съхранението, употребата, продажбата и покупката на пиротехническите изделия подлежат на разрешителен режим, съгласно ЗОБВВПИ.

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1, както и не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория F2 – до 5 кг брутно тегло, и от категория F3 – до 10 единични бройки.

Върху пиротехнически изделия, трябва да имат нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Да се четата етикетите на изделията и инструкциите за използването им;

2. С фойерверките да се занимава някой, който не е употребил алкохол;

3. Мястото, от което ще се изстрелват фойерверките, да се огледа дали няма дървета или нещо друго във височина, за да няма препятствие пред излитащите ефекти;

4. При запалване на фойерверките да се използват средства, които да осигурят достатъчно безопасно разстояние. Този, който запалва фойерверките, да е в страни от тях, а не над тях;

5. Изделията (пиробатериите) да се поставят върху твърда и равна повърхност, и да бъдат стабилизирани (укрепени) против накланяне и обръщане.

6. Ракетите да не се забиват в земята или да не се завързват за други предмети, а стабилизатора им (летва, пръчка) да се постави свободно в тръбичка;

7. Римските свещи да не се държат в ръка;

8. След запалване, да се спазва безопасното разстояние за отдалечаване, посочено в етикета;

9. Когато има незапалване  на фойерверките, се изчаква няколко минути и изделието се залива с вода.

10. Да не се позволява на деца да си играят и възпламеняват пиротехнически изделия.

ЗАБРАНЯВА СЕ:

– Продажбата на фойерверки от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 години, и от категория F3 – на лица под 18 години;

– Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

– Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност.

– Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.

– Транспортирането на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1 и на фойерверки от категории F2 и F3 до количествата по чл. 53 като ръчен багаж по обществения транспорт;

– Транспортирането на пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *