Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Решение на Административния съд изненада кмета Гавалюгов

Делото е образувано по жалба на Иван Гавалюгов срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/. В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност, неправилност и необоснованост на оспорения административен акт.
Производството пред КПКОНПИ е образувано по сигнал, регистриран с № С-2017-172/06.10.2017 г. В него е посочено, че кметът на община Ботевград – И. Гавалюгов – лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ /отм./, се намира в условията на конфликт на интереси, въз основа на следните обстоятелства: Към 25.11.2015 г. И. Гавалюгов е бил съдружник и управител на „Атлантис НЕТ“ ООД. През 2014 г. служители в община Ботевград са извършили проверка съгласно заповед на тогавашния кмет на общината, на строеж „въздушна кабелна мрежа“, изградена в публична общинска собственост на територията на община Ботевград. Съставени са 4 броя констативни актове за изпълнен в нарушение на закона строеж, поради което на основание чл.225 от ЗУТ е дадена препоръка строежът да бъде премахнат. Срещу констативните актове И. Гавалюгов е подал възражения в качеството си на управител. След встъпването си в длъжност като кмет на община Ботевград, И. Гавалюгов е прехвърлил дяловото си участие в „Атлантис НЕТ“ ООД на С. Славова, с която според Комисията са „свързани лица“, тъй като живеят заедно и имат три /впоследствие четири общи деца. Като кмет на община Ботевград И. Гавалюгов е издал четири заповеди за прекратяване на административните производства по горепосочените констативни актове.
Гавалюгов е поканен за изслушване пред КПКОНПИ на 02.11.2017 г., за което е уведомен на 25.10.2017 г. На изслушването Гавалюгов е посочил, че е издал заповедите в отговор на напомнителните писма от СОП, че не е упражнил влияние върху специалиста, който ги е изготвил, както и че ако е имало основание да бъдат издадени заповеди за премахване на строежите, то предишното ръководство на общината е следвало да ги изготви, което не е направено повече от една година.  По отношение на С. Славова, И. Гавалюгов възразил, че нямат качеството на „свързани лица“, като е посочил, че не пребивават на един и същи адрес и са с различна адресна регистрация, но полагат грижи по отношение на децата си. Според жалбата на Гавалюгов неправилно Комисията е приела, че жалбоподателят в качеството си на кмет е упражнил правомощия по отношение на свързано с него лице С. Славова.  Видно от направената служебна справка от Комисията в НБД „Население“ Гавалюгов не е имал един и същ постоянен и настоящ адрес със С. Славова, поради което твърдението, че са свързани лица е недоказано. Това, че имат заедно три деца не означава, че са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ/отм./.
Неправилно е прието от органа, че жалбоподателят е свързано лице и с търговско дружество „Атлантис НЕТ“ ООД, защото видно от подадена от него в законоустановения срок декларация, той се е освободил като управител и съдружник на „Атлантис НЕТ“ ООД още на 25.11.2015 г., което удостоверява, че към момента на издаване на заповедите не е свързано лице с търговското дружество. Относно въздушната кабелна мрежа, поддържа, че са представени Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждането в експлоатация на строеж от Областния управител на Софийска област, като към момента на въвеждането им в експлоатация през 2007г. законът е допускал и въздушна кабелна мрежа. Поради това, още през 2014 г. не са издадени заповеди за премахване на незаконно строителството.

Административният съд определи, че разгледана по същество жалбата е основателна. Освен това, Комисията бе осъдена и да заплати на Гавалюгов сумата от 600 лева за разноски по делото.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.
Вероятно ще бъде оспорено пред Върховния административен съд от КОНПИ, което е нормална практика. Но факт е, че всички техни аргументи са оборени.“ коментира решението Гавалюгов. Той добави още: „Това решение беше изненада за мен. Аз бях се настроил, че аз ще обжалвам.
Срещу кмета Гавалюгов е имало още един сигнал за конфликт на интереси, който обаче КПКОНПИ не е сметнала за основателен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *