Ето кой ще може да ползва услугата „Патронажна грижа“

Във връзка с изпълнение на Договор на Община Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД:

Допустими ползватели (кандидати):

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

  • Предоставяне на здравни услуги: измерване на кръвно налягане; осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома; съдействие при настаняване в болница; помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим; смяна на превръзки и др.; оказване помощ на потребителя при вземане на лекарства.
  • Предоставяне на социални услуги: взаимодействие директно с целевата група; изпълняване на помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота на ползвателите; съдействие за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите; оказване морална подкрепа на ползвателите; осъществяване връзка със семействата им; осъществяване на дейности, насочени към преодоляване на изолацията, насърчаване на общуването, съдействие за развитие, посрещане на личните интереси, развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство. Поддържане на хигиената на обитаваното жилище; пазаруване и приготвяне на храна; пране; други комунално-битови дейности.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по – долу:

  • Заявление от кандидата или от негов законен представител.
  • Документ за самоличност на лицето – за справка.
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите – на място по домовете.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес:www.botevgrad.bg

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г. включително.

Телефон за информация: 0723/666 09

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *