Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград търси персонал за „Патронажна грижа“

Във връзка с изпълнение на Договор на Община Ботевград BG05M9OP001-2.040-0003-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ботевград и община Мирково”по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал” представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

ПО ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

  1. 1бр. Експерт – координатор на услугите
  2. 1 бр. Шофьор
  3. 2 бр. Здравен консултант
  4. 1 бр. Експерт-консултант
  5. Домашен помощник – Точният брой на наетите домашни помощници ще се уточни след като се извършат оценки на потребностите.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се наема на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

– „Експерт – координатор на услугите” – 1

Минимални изисквания: висше образование. Наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: контролира и координира дейностите по патронажна грижа.

– „Шофьор” – 1

Минимални изисквания: средно образование. Свидетелство за управление на МПС категория В. Наличието на опит е предимство.

Характер на работата: управлява закупеното средство за мобилна работа по проекта.

– „Здравен консултант” – 2

Минимални изисквания: висше образование, ОКС – професионален бакалавър по медицинска специалност.

Характер на работата: предоставят здравни услуги на потребителите.

– „Експерт – консултант“ – 1

Минимални изисквания: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, 4 години професионален опит, наличието в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: следи за спазване на законодателството в областта на закрилата на хората с увреждания при осъществяване на проекта. Контролира качеството на предоставяните социални и здравни услуги по отношение запазване достойнството и независимостта на потребителя. Изготвя за ползвателите на услугите необходимата юридическа документация /договори, декларации, пълномощни/, в случай на настаняване в специализирана институция, болнично заведение или друго. Изготвя документация, свързана с предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора /процедури за лични данни, за предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда, декларации и др.

– „Домашен помощник“

Минимални изисквания: основно образование, наличието на опит в сферата на социалните дейности е предимство.

Характер на работата: лица, които предоставят услуги домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Начин на провеждане на подбора:

1. Подбор по подадените документи

2. Интервю

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

– попълнено заявление – по образец.

– автобиография – по образец.

– копие от диплом за завършена степен на образование.

– копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес :www.botevgrad.bg

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.

Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.

Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград в периода 15.07.2019г. до 31.07.2019г. включително.

Телефон за информация: 0723/666 09

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *