Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Представен бе проект на Община Етрополе „Интеграция в общността“ с пресконференция

 Проведе се начална пресконференция по проект на Община Етрополе „Интеграция в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“


На 16 юни в Многофункционалната зала при Народно читалище „Тодор Пеев-1871“ беше проведена начална пресконференция по проект на Община Етрополе – „Интеграция в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование – компонент1“. Събитието беше организирано от „Би Ен Ай Студио“ ООД, гр. София – изпълнител на мерките за информация и комуникация по проекта.

Целта на пресконференцията беше да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация.

Проект „Интеграция в общността“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съгласно Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01. Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които 334 920,70 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 365 151,41 лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като 595 061,29 лв. (85%) се осигуряват от Европейския социален фонд и 105 010,82 лв. (15%) са национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Община Етрополе изпълнява проекта в партньорство със следните организации: Средно училище „Христо Ясенов“, гр. Етрополе, „Маридел 2012“ ЕООД, Сдружение „Карпе Дием“, Сдружение „М.О.С.Т.“ и НПО „Център за социална дейност, равен достъп до обучение и професионална реализация – Етрополе“.
           
Основната цел на проекта е насочена към повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки. За целта ще бъдат осъществени следните основни дейности:

Дейности по проекта към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

•    Активиране на икономически неактивни лица;
•    Мотивационни обучения за представителите на целевата група;
•    Подготовка за стартиране на собствен бизнес – Клуб на предприемача;
•    Обучения за представители на целевата група;
•    Осигуряване на заетост;
•    Психологически консултации с родители на проблемни деца;
•    Работа в общността за формиране на подкрепяща среда;
•    Повишаване на здравната култура;
•    Гарантиране на социални и здравни права;
•    Осигуряване на здравни медиатори и безплатни профилактични прегледи;
•    Създаване на форум за социално включване;
•    Организиране на тематичен фестивал.

Дейности по проекта към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

•    Предоставяне на образователни услуги за ранно детско развитие;
•    Работа с родителите;
•    Образователни медиатори;
•    Интеграционен образователен център.

С успешното реализиране на проекта ще се решат до известна степен част от проблемите, пред които е изправена целевата група, а именно:

•    Ниско ниво на семейна култура, етнически манталитет, обичай, традиции, за по-ранно отпадане на децата от училище;
•    Ниската хигиенна култура, липса на здравноосигуряване и много ранна възраст при раждаемоста;
•    Високо ниво на безработица и ниско ниво на образование.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Интеграция в общността“ на Община Етрополе във връзка с Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01., който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020.

Източник:Община Етрополе


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *