Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Мерки за противопожарна безопасност през лятото

Областният управител на София област е забранил със заповед изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи. Императивната мярка е част от организационните и техническите мероприятия, включени в заповедта на областния управител, за недопускането на пожари през летния период и настъпилата жътвена кампания на територията на Софийска област.

Заповедта е издадена на основание Закона за администрацията, Закона за опазване на земеделските земи,Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. В нея са посочени конкретните действия, които кметовете на общините от Софийска област, ръководителите на земеделски кооперации, сдружения, фирми, частни стопани, ползватели и други организации трябва да предприемат, за да не се допусне пожароопасна обстановка през горещия летен сезон. 
 Кметовете се задължават да организират системно почистване на тревната растителност, паднала листна маса, горими отпадъци и др.; да проверят състоянието и приведат в изправност пожарните кранове, водоеми и подстъпи до естествени водоеми; да осигурят денонощно телефонно дежурство в кметството по време на жътвената кампания, както и действащи групи за гасене на пожари; да поставят указателни и предупредителни табели край посевните площи до прибиране на реколтата;  да изготвят планове за действия при пожар или авария. 
   Земеделските кооперации и сдружения се задължават да организират наблюдение на посевите до окончателното прибиране на реколтата; да осигуряват хора и техника при организираното изгаряне на отпадъци и суха трева на обектите и сметищата; да се грижат за изправното състояние на противопожарните уреди и съоръжения; да следят за участието само на пожаробезопасна земеделска техника в жътвената кампания; да организират прибирането на реколтата, спазвайки  изискванията за опазване от пожари на земеделски земи и обекти.
 В заповедта се посочва още, че при констатиране на нарушения, кметовете на населените места и специализираните органи на „Пожарна безопасност и защита на населението” трябва стриктно да прилагат съответните мерки за административна принуда по установения законов ред.

Напомняме, че съгласно изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи трябва да имате в предвид:

-чл. 3 – Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за ПБЗН при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари;

– чл. 18 (1) При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури.

(2) Фигурите са с единично тегло до 200 т и в група до 600 т.

(3) Фигурите на открито в земеделските площи се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м.

(4) Фигурите по ал. 3 се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м.

– чл. 19 – Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *