Общинските съветници в Ботевград с продължителни дебати относно дейността на „Балкангаз 2000“ АД

С 22 гласа „за“, 4 „против и 0 „въздържал се“ Общински съвет Ботевград даде правомощия на кмета на общината Иван Гавалюгов да участва в Общото събрание на акционерите на „Балкангаз 2000“ АД Ботевград, което ще се състои на 26 май 2020г от 11.00ч. Да припомним, че Община Ботевград притежава 98,99% от капитала на дружеството. На редовното заседание,което се състоя на 30 април, общинските съветници дебатираха оживено дейността на акционерното дружество през изминалата 2019 г.

В началото на обсъждане на точката от Дневния ред общинският съветник от ППГЕРБ Кирил Руневски отправи няколко въпроса към изпълнителния директор на акционерното дружество – Михаил Димитров. Въпросите бяха:“Когато встъпихте в длъжност, колко души са били на длъжност и колко са назначени след това? Проведени ли са конкурси за съответните позиции? Има ли решение на Съвета на директорите за увеличение на персонала и ако не – съгласувано ли е това с представителя на общината – кметът Иван Гавалюгов? В отчета има дивидент в размер на 138 хил.лв от 2016г , който трябва да се изплати на общината и защо все още не е изплатен?“

Изпълнителният директор на „Балкангаз 2000“АД в отговор заяви, че за назначаването на служители в дружеството има решение на  Съвета на директорите – трима души.

Относно неизплатения дивидент Димитров заяви, че паричният поток за момента е останал в предприятието по няколко причини. По този въпрос кметът Иван Гавалюгов също взе думата и обясни, че тези средства не са налични като сума,  а като печалба чрез други фактори – има завършено строителство.

В дискусията по Докладната записка се включиха и други съветници. Общинският съветник д-р Веселка Златева попита докъде е стигнала газификацията в село Врачеш, а Цветан Цолов  – във вилна зона Лозята в Трудовец. Те оправиха персонален поздрав към директора Михаил Димитров по случай 20 -годишнината от създаването на дружеството, която предстои да бъде чествана.

За разширяване газоразпределителната мрежа във Врачеш Михаил Димитров обясни, че дружеството има всички разрешителни документи, но поради ситуацията на извънредно положение заради коронавируса, временно е спряно стартирането на дейностите. Това ще стане най-вероятно след Гергьовден, каза Димитров. По отношение на вилна зона Лозята той заяви, че в момента се извършва проектиране и към края на годината се очаква да има резрешително.

Думата бе дадена и на общинския съветник Георги Георгиев. Той нарече „кредитиране“ от нашето общинско дружество едно друго частно дружество обстоятелството, че Асфалтова база в Скравена дължи на „Балкангаз 2000“ 112 хил.лв вече две години. Той постави  на вниманието на колегите си въпроса, че от 4 г и половина във Врачеш „газопреносната мрежа не е мръднала нито един линеен метър“. Газоподаването е стигнало до къщата на бившия кмет на селото – Сашо Денкин, а 36 човека искали отдавна да се включат. За него бил тревожен фактът, че не се разширява газопреносната мрежа.

В отговор на общинският съветник Георги Георгиев,шефът на газовото дружество обясни, че „Балкангаз 200“ АД непрекъснато осъществява контакти с „Автомагистрали Хемус“АД. Той обясни че, дружеството е намалило задълженията си към „Балкангаз 2000“, като в средата на 2019 г е дължало близо 200 хил.лв, а към март 2020 г задълженията са в размер на 75 хил.лв. По отношение на с. Врачеш изпълнителният директор посочи, че дружеството има разрешително за разширяване на газопреносната мрежа и е в готовност да започне тези дейности, които до момента не са започнали, заради не издаване на документация от технически отдел в общината. „Що се отнася за газификацията на горната част на Врачеш. Аз не се наемам да газифицирам половин село без надлежната документация“, добави Михаил Димитров.

Ръководителят на група съветници от ПП МИР Тихомир Найденов направи съпоставка за изградената газоразпределителна мрежа през последните 8 години. По думите му от официалните  отчетите на дружеството става ясно, че в периода от 2012г и 2015 г е изградена 10 207 м газоразпределителна мрежа с присъединени 430 нови абонати (средно по 108 на година), а за периода  2016  до  2018 г включително – мрежата е разширена  с 10 984м  (средно 3 650 м на година) и новите абонати са 933 (средно по 245 на година). Найденов даде много добра оценка на работата на дружеството. Що се отнася за новоназначените служители той посочи, че това не е проблем в предвид на печалбата на дружеството и  че един директор винаги може да прецени, кога да увеличи или намали броя на служителите, след като дейността е на печалба и работата се разширява.

В хода на дискусията бе направено процедурно предложение от общинският съветник Кирил Руневски  –  Общински съвет да упълномощи кмета Иван Гавалюгов да внесе предложение до Общото събрание на акционерите да бъдат включени две допълнителни точки в Дневния ред на Общото  събрание ,а именно: т.6 Да бъде изготвен Погасителен план на задълженията на „Автомагистрали Хемус“ и т.7. Задълженията на МБАЛ към „Балкангаз 2000“ АД в размер на 110хил лв да се приспадат от неизплатения дивидент на общината, който е 138 хил.лв.

Общинският съветник от ППМИР Цветан Цолов възрази на предложението на Руневски, като изтъкна две причини. Той заяви, че какъвто и Погасителен план да се направи, той няма да се спази и на второ място, ако се направи такъв Погасителен план, за в бъдеще детските градини или спортните комплекси ще поискат погасителни планове.  

 Предложението на Кирил Руневски бе подложено на гласуване, но не бе прието. Четирима съветника гласуваха „за“ , 6 -ма гласуваха „въздържал се“ и 16 бяха  „против“.

От представения годишен финансов отчет и информация за дейността и финансовото състояние на „Балкангаз 2000” АД през 2019 г става ясно, че за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е изградена нова газоразпределителна мрежа с дължина 6 230 м. и 330 броя отклонения към нови абонати. За изграждане газопроводните и присъединителни съоръжения са извършени разходи за придобиване на дълготрайни активи в размер на 303 х.лв.

 За периода януари – декември 2019 година е реализирана продажба на природен газ – 6943 х.куб.м. – с 281 х.куб.м. по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. Продаденото количество газ през годината е 3.89% по-малко в сравнение с предходната година, въпреки нарастване броя на битовите потребители, което се дължи преди всичко на по-високите температури през периода.

 Общо приходите от оперативна дейност са в размер на 4 845 х.лв. В сравнение с приходите 2018 г. са увеличени с 420 х.лв.Приходите през 2019 г. са формирани от : приходи от продажба на природен газ- 4  644  лв; приходи от продажби на услуги  – 6 х.лв.; други приходи   – 71        х.лв.; разходи за придобиване на активи по       стопански начин   – 124 х.лв.

 Общо разходите за оперативна дейност са в размер на 4 585 х.лв. В сравнение с разходите през 2018 са се увеличили с 436 х.лв. Разходите през 2019 г. се формират, както следва:

 балансова стойност на продадени активи – природен газ и материали – 3596 х.лв.; разходи за персонала    449 – х.лв.; разходи за суровини материали – 161  х.лв.; амортизации   –  159    х.лв.; разходи за външни услуги  –   140 х.лв.; разходи по търговски договори – 43 х.лв.; финансови разходи  – 9 х.лв.; други   28 х.лв.

 Дружеството е приключило отчетната година с положителен финансов резултат – печалба в размер на 233 х.лв. след данъчно облагане.

 Задълженията на дружеството към 31.12.2019 г. са в размер на 846 х.лв. и намаляват в сравнение със задълженията към 31.12.2018 г. със 101 х.лв.Задълженията се формират, както следва: овърдрафт   300      х.лв.; към доставчици по лицензионна дейност- 229 х.лв.; внесени аванси от клиенти за природен газ – 56 х.лв.; други задължения – 261    х.лв.; в т.ч. към персонала  – 35 х.лв.

В резултат на анализиране на предоставената информация за дейността и финансовото състояние на „Балкангаз 2000” АД през 2019 г. и съпоставянето и с предходната година могат да се направят следните изводи:

  •  продължава изграждането на газоразпределителната мрежа на дружеството и отклоненията към нови абонати;
  •  намалява продажбата на природен газ с 3.89% по-малко в сравнение с предходната година, което се дължи преди всичко на по-високите температури през годината и намаляване на консумацията, въпреки присъединяването на нови клиенти;
  •  присъединяването на нови клиенти на дружеството в крайна сметка е довело до промяна на горивната база в общината и до намаляването на емисиите на СОз:
  •  увеличават приходите от дейността на дружеството с 420 х.лв. в сравнение с 2018 г., което се дължи преди всичко от нивото на цената на природния газ в сравнение с 2018 г.;
  •  увеличават се разходите за дейността на дружеството с 436 х.лв. в сравнение с предходната година основно заради цената на природния газ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *