План за управление и развитие на горите и земите в общината с участието на гражданите бе представен от МИГ-Ботевград

План за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград с участие на активни граждани представи Сдружение на „МИГ-Ботевград“, по време на Общото събрание, състояло се на 27 май в сградата на общинската администрация. Планът е разбработен в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското у     участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на   политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“, съфинансиран по ОПДУ.

С този План се прави първа стъпка към нов етап от управлението на горите на територията на община Ботевград, основан на общественото участие, консенсуса, прозрачността и ангажираността на цялото общество и съобразно новата политика в европейски и световен мащаб. Планът не е задължителен, но ползването му като цяло или част от него  допринася за развитието на град Ботевград и общината в сферата на опазване на горския сектор, туризма, дърводобива, опазването на пътищата, дървопреработването и опазването на биологичното разнообразие и др. Използван е опита на страни от ЕС, страни, граничещи с Р.България, Швейцария, др.страни от Европа, както и досегашния български опит при разработването на такива планове. Планирането е извършено на основа проучвания, анализи, вижданията, исканията и очакванията на заинтересованите страни при отчитане възможностите на горите и съществуващата нормативна уредба.

Основните задачи на Плана са:

популяризиране на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските системи за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както и другите ползи и продукти от горите;

приобщаване на все по-широк обществен кръг към задачите, отговорностите и проблемите на устойчивото стопанисване на горските екосистеми;

установяване на различните обществени интереси към горите в района ипотенциалните конфликти между тях;

осигуряване на максимално широко обществено участие в процеса на подготовка на Плана, като равнопоставено се защитят интересите на всичкизаинтересовани страни;

привличане на заинтересованите страни и постиане обществено »съгласие за бъдещето стопанисване на горите на територията на общината; разработване и обществено приета стратегическа рамка за стопанисване чрез устойчиво управление и оптимално използване на всички ресурси на горите за нуждите на обществото;

набелязване идеални и оперативни цели, като се определи изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, програми и проекти; осигуряване на широка обществена осведоменост и прозрачност на действията на отговорните лица и организации в горите;

прилагане на нови подходи /част от коите са предложени в цитираните материали/ за преодоляване и разрешаване на конфликти между заинтересованите страни;

интегририране на местните заинтересовани институции, организации и граждани към подготовката и изпълнението на проектите и дейностите заложени в плана.

Конкретните екосистемни ползи на територията на община Ботевград, предвидени в плана са: защита срещу ерозия на почвата; обезпечаване на количеството и качеството на водата; поддържане на биологичното разнообразие; екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат; поддържане на традиционния ландшафт; защита на природното и културното наследство; защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата. осигуряване на условия за рекреация и туризъм.

Планът за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите и земите на територия на община Ботевград включва дефиниране на краткосрочни и дългосрочни цели  и мерки за управление, ползване и развитие, механизми за прилагане, източници за постигане на целите, друга полезна информация. В основата на многофункционалното планиране в горите, стои концепцията за устойчиво развитие при балансирано използване на горските ресурси, за неограничено във времето задоволяване на многостранните нужди на обществото.

Съгласно НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ на Република България до 2025 г., многоаспектното ползване на горите предполага и много насоки за развитие и действия:  стопанисване, защита, опазване от пожари- намаляване на риска от пожари и създаване на предпоставки за навременно откриване и потушаване на горските пожари; охрана – създаване на нов модел за охрана на горите от посегателства и нарушения, туризъм и рекреация, горска индустрия; др.

Разделите в плана  се фокусира върху целите на многофункционалното планиране; права на местните общности; защитени територии и защитени зони, гори със защитна функция.

Планът предлага примерни  възможности за програми и проекти по общински, национални, европейски, международни фондове и програми:

 • Обособяване на зони за приоритетно развитие масов и природосъобразен туризъм, използващи даденостите на района, с маршрути с  голямо разнообразие от атракции и форми – орнито-, вело- , етно- , еко – и др.;
 • Обособяване на Зони за туризъм и отдих,  включващо картиране на зоните; заснемане на обособени и проектирани точки, обособяване на терена: изготвяне и въвеждане на специфични норми и режими за ползване; система за наблюдение (мониторинг); въвеждане на обекти и специални мерки за поддръжки;
 • Обособяване площи на територията на община Ботевград, които да се стопанисват по системата Вечна гора;
 • Създаване и поддържане на сложни по строеж и състав смесени, разновъзрастни насаждения;
 • Опазване на плодни видове, стари дървета, интересни и редки форми, както и рядко срещани дървесни видове;
 • Повишаване изискванията и квалификацията към секачите в дърводобивните фирми с цел по-качествена работа в горите и опазване на подраста и ценните дървесни видове.
 • Повишаване на квалификацията и обучение на работниците в горите – специализирани курсове за секачи.
 • Усъвършенстване на практиките при сечта и извоза чрез специализирани курсове за водачи на МПС в горите.
 • Използване на гъвкави лесовъдски системи водещи до по-високи приходи на базата на индивидуалния отбор
 • Проектиране и изграждане на пътища за достъп на противопожарна техника до труднодостъпни горски региони
 • Инвентаризиране на горите в и извън ГФ на територията на общината.
 • Устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби – ресурсна оценка и План за устойчиво ползване на лечебните растения в горите.
 • Изготвяне на актуална база данни за горите и биоразнообразието –  за състоянието на горите, защитени територии и зони, видовете и хабитатите.
 • Повишаване ангажираността на собствениците и ползвателите на гори.

Проект BG05SFOP001-2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“. ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

1 thought on “План за управление и развитие на горите и земите в общината с участието на гражданите бе представен от МИГ-Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *