Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът на Скравена Методи Драганов с 4 предложения до общинското ръководство

Четири предложения е направил кметът на Кметство Скравена – Методи Драганов в Докладната записка до общинското ръководство, с информация за административно-териториалното и социално-икономчиеското развитие на селото. Информацията предстои да бъде приета тази вечер, на редовното заседание на Общински съвет-Ботевград.

Предложенията са свързани при разработване на програма за строителство и ремонтни дейности на общината, да бъдат включени следните обекти:

  • Да бъде довършена канализационната мрежа на Скравена.
  • Да се направи вътрешен основен ремонт и газификация на кметството.
  • Да се направи основен ремонт на фасадата на Читалището
  • Да бъдат асфалтирани цялостно улиците, по които се изгражда водопроводната мрежа втори етап.

В информацията за с.Скравена се посочва, че жителите по постоянен адрес са 1655 и по настоящ адрес 205, от тях 356 от ромски произход – 19,9%. Скравена е разположена на площ от 2030, 068дка, разделена в 1152 парцели. В 842 парцели са построени жилищни сгради.

Площта на Вилна зона „Лозята“ е 510дка с 455 парцели. Построени са 132 вилни сгради. Скравенци разполагат с 13 225дка обработваема земя, 6 024дка ливади и пасища и 11147дка гори.

През Скравена минават три реки- Бебреш,Калница и Церовица. От тях се напояват плодородните земи и поля на селото.

Основния поминък на населението е земеделието и животновъдството; дребното занаятчийство,търговията и услугите.

На територията на кметството функционират около 30 малки и средни предприятия, фирми и учреждения, 11 търговски обекти, 9 заведения за обществено хранене и кафе-сладкарници, кметство, училище, детска градина, читалище, пенсионерски клуб, 2 фризьорски салона и др., където са заети общо около 300 човека местно население.Останалото население в работоспособна възраст работи предимно в Ботевград.

ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабдяване и канализация

През 2015година Община Ботевград спечели проект за подмяна на водопреносната мрежа в размер на 11 000м. Заедно с него бе изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за питейни води.След завършване на строежа бе възстановена асфалтовата настилка на по- голямата част от улиците.

Тази година започна втори етап на реконструкция на водопреносната мрежа за останалите 11500 км. В момента се изгражда.

С изключение на 8 улици селото почти навсякъде има канализация. Бюджет 2020 г са заложени 22000 за изграждане канализация на ул.“Поручик Георгиев“, но до момента не е изградена.

Г азификация

През последните 15г. се газифицира голяма част от селото, което предостави възможност на жителите на с. Скравена да преминат на отопление на газ, което е голямо удобство. И все повече хора преминават на газ.

Улично осветление

Уличното осветление се управлява от 11 трафопоста. Включването е с фото реле. Поддържа се добре и редовно.

Пътна мрежа

Общата дължина на улиците в Скравена е 29 789 метра, но те са вече силно амортизирани и се нуждаят от сериозен ремонт. От време на време общината отпуска финансови средства за изкърпване на някой улици, но те са крайно недостатъчни. Бюджет 2020г. са заложени35 000лв. за текущ ремонт на асфалтово покритие, но до момента не е извършено.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ“ Св.Св. Кирил и Методий“

През учебната 2020/ 2021г. в училището се обучават 119 ученици в т.ч. 8 със специални потребности, разпределени в 7 паралелки в дневна форма на обучение от 1 до 7 клас. Сформирани са 3 групи в целодневна организация на обучение.

В училището е създадена добра организация на всички дейности,благоприятна и позитивна среда за обучение и развитие.

В образователната институция работят 14 педагогически специалисти и 5 непедагогически персонал. Мисията на ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ е да предоставя достъпно и качествено образование.

Училището работи по 5 национални програми на МОН и три европейски проекти.

Училището разполага с много добра материална база-7 класни стаи, оборудвани с интерактивни дисплеи и устройства, компютърен кабинет с 12 терминала, дигитален кабинет с интерактивни маси, интерактивен дисплей, 3D технологии, ресурсен кабинет, 3 игротеки, училищен стол, физкултурен салон и 6 спортни площадки.

Необходимост има от саниране на сградата и ремонт на физкултуния салон.

ОДЗ „Детелина“

През тази учебна година детското заведение функционира с три групи: една яслена и две градински, с общ брой деца- 57.

Персонала наброява 13 човека-4 педагогически персонал и 9 не педагогически.

Пред последните две години настъпиха глобални промени във вътрешния и външен облик на детската градина.

През 2019годинасъс средства на НДЕФ/национален доверителен екофонд/бяха предприети мерки за енергийна ефективност, като основен ремонт на покрива и подпокривно пространство/изолация/, подмяна на старата дървена дограма с ПВЦ такава, поставяне на външна изолация, подмяна на улуци и водосточни тръби, монтиране на мълниезащитна система.

През настоящата година бе извършен основен ремонт на вътрешните помещения: шпакловка и боядисване на стените, монтиране на окачени тавани, санитарни възли, теракот и подмяна на вътрешна дограма. Освен това бяха подменени изцяло ел. инсталацията с монтирано лед осветление, отоплителна и ВиК инсталация. Реконструиран бе и кухненския блок, с обособяване на необходимите складови и други помещения, закупено бе и ново оборудване. Оборудвани са перално, сушилно и гладачно помещение. С нови мебели е и здравния кабинет.

В дворното пространство са изградени 2 площадки за игра с ударопоглъщаща настилка и нови съоръжения.

КУЛТУРА

Читалището в с.Скравена е основен културен център на селото с богата и разнообразна културна дейност.

Управляващ орган на читалището е читалищното настоятелство, което се състои от 5 члена с председател Иван Иванов Николов.

В читалището работят двама щатни служители-административен секретар и специалист библиотечна дейност, заплатите на които се осигуряват от МК.

Читалището организира традиционни празници и чествания свързани с местния национален календар. Работи съвместно с Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, ОДЗ „Детелина“, Пенсионерски клуб „Златна есен“, като се провеждат съвместни инициативи за деца и възрастни.

Библиотечния фонд наброява 20 610 тома. Библиотеката е включена на първи етап на програмата „Глобални библиотеки“, което спомага за повишаване качеството на справочно-информационното обслужване като заедно с това се извършват технически услуги на населението като: копиране,принтиране,набор на текст,сканиране,изработване на некролози и други.

Средствата за издръжка са основно от държавна субсидия, която порива и то не изцяло заплатите на служителите, от членски внос, технически услуги, наеми и такси от Паметник костница.

Читалището редовно участва в проектни сесии за финансиране на отделни елементи от дейността му,но те са твърде малко или исканото съфинансиране е непосилно за нашето читалище.

През изминалия период беше извършен вътрешен основен ремонт на сградата., и на стълбището.

От фасадната част на сградата падат облицовъчни плочи, които застрашават живота на преминаващите граждани. Фасадата спешно се нуждае от ремонт.

Читалищните служители обслужват и Паметника-костница на ботевите четници.

СПОРТ

През 2019г. бе създаден футболен клуб „Скравена“ Игрището в с. Скравена бе усъвременено и направена ограда. Така също бяха изградени съблекални със санитарни възли и бани, което създава предпоставки за по-често провеждане на футболни срещи в с. Скравена. Изградено бе и изкуствено игрище със изкуствена настилка.

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

В Скравена има православен храм „Св.Кузма и Дамян“ от 1896г. Поддържа се в отлично състояние от отец Петър и църковното настоятелство. Отслужват се литургии на всички църковни празници. Храмът е с отворени врати всяка събота и неделя и на всички празници.

Северно от Скравена – на 1,5км. Се намира манастирът „Св.Николай Чудотворец“. Той е включен в списъка на 100 национални туристически обекта под №82. За него се грижи Георги Крумов, който е назначен по програма към Община Ботевград. Той поддържа района на манастира в отлично състояние.

От друга страна на балкана е манастирът „Свето Преображение Господне“/Баткун/. Той е построен през 1 240г. по поръчка на Иван Асен III. Обслужван бил от 43 калугери и е бил един от най-богатите манастири – с 1280дка гори,ниви и ливади.

Той също е включен в 100-те национални туристически обекта на България. На източната му стена са запазени два стенописа, изографисани от Боянския майстор.

Из района на селото има множество параклиси- Св.Георги, Св.Петър, Св.Петка, Св.Илия, Св.Иван Рилски.

В центъра на селото като на пост се извисява светинята на Скравена- паметникът-костница с главите на Ботевите четници.

Скравена разполага с два гробищни парка още от незапомнени времена.

Здравеопазване и социална политика

Здравеопазването в Скравена се извършва от ЕТ-АИПМП- др. Галина Златанова и ЕТ-АИПМП др. Людмил Петров. Обхванато е цялото население.

В селото има една аптека,обслужвана от фармацефт-специалист Валентина Шишкова.

Социалните дейности обслужва социален работник, който посещава с.Скравена два пъти в месеца.

Пенсионерския клуб е привлекателно място, както за пенсионерите, така и за по-младите.

По всяко време в него се организират тържества по различни поводи. Клубът работи всеки ден от 8 до 17 часа.

Административно обслужване

Една от основните функции на кметството е да работи за всестранното обслужване интересите на населението, в това число извършване на административни, счетоводни, технически услуги; извършване на адресна
регистрация,нотариални заверки,събиране на местни данъци и такси. Отдел АПОН работи с НБД, което осигурява още по-бързо и качествено обслужване на населението в тази област.

Смея да твърдя,че сме създали организация за бързо и качествено обслужване на хората.

В момента тече ремонт на сградата, което касае ремонт на покрива, подмяна на дограмата и саниране на сградата. Стените са напукани и опушени. Отоплението в сградата е на дърва и същата се нуждае от газифициране и вътрешен ремонт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *