Исторически музей – Правец представи нов проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г

Исторически музей-Правец изпълнява нов трети пореден проект – „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия”.

Изпълнението на проекта бе представен днес на пресконференция в сградата на общинската администрация в Правец, от директора на Исторически музей-Правец , Таня Борисова.

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020. На 22.07.2020 г. е сключен договора за безвъзмездна финансова помощ и срокът за изпълнение на проекта е две години.

Водещ партнцор е Исторически музей – Правец. Партньор от Република Сърбия е СУБНОР – Асоциация на войниците в националноосвободителните войни на Община Сурдулица.

Проектът „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия” е с референтен номер СВ007.2.11.135.

Стойността на проекта общо за двете страни е 470 525,26 евро. От тях ЕС финансира 399 946,46 евро. Остатъкът е национално съфинансиране като за българския партньор то е държавно. Проектът е по приоритетна ос Туризъм със специфична цел постигане на туристическа атрактивност в регионите от двете страни на границата.

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез консервация, експониране и социализация на антична крепост Боровец, с. Разлив, в близост до Правец и реализиране на нова музейна експозиция в Сурдулица, трансгранично сътрудничество, обмяна на опит и добри практики, по-пълноценно използване на потенциала на богатото културно-историческо наследство от двете страни на границата и неговото максимално добро представяне и популяризиране.

Дейностите по проекта са:

1. Организация и управление на проекта – осигуряване на техническо и финансово изпълнение;

2. Информация и публичност по проекта, осигуряваща прозрачност, видимост и популяризиране;

3. Консервация и експониране на антична крепост Боровец чрез осигуряване на по-добро състояние и достъпност;

4. Строителен и авторски надзор за законосъобразен контрол;

5. Доставка на оборудване за дейностите и новата изложба в Сурдулица;

6. Проучване на паметници на територията на община Сурдулица;

7. Обмяна на опит и добри практики по отношение опазването на наследството в Правец и Сурдулица;

8. Подготовка и реализиране на нова изложба в Сурдулица;

9. Повишаване на туристическата атрактивност на общините Правец и Сурдулица чрез разработване на промоционален видео клип, филм, уебсайт, брошура и беседи за туристите;

10. Съвместен семинар и изложба в Правец и

11. Съвместна конференция и изложба в Сурдулица – за представяне на резултатите от културния обмен и промотиране на наследството.

Целевите групи, към които е насочен проектът са: населението на Правец и Сурдулица, туристите, посещаващи Правец и Сурдулица, експертите на двата партньора – Исторически музей-Правец и Асоциация на войниците в Сурдулица, специалистите от Общинските администрации в двата града, представители на медиите
НПО, МСП, туристически агенции.
Чрез реализиране дейностите по този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица като се извърши консервация и експониране на културно-историческия обект крепостта Боровец, реализиране на нова изложба в Сурдулица, развитие на дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – изграждане на зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи в района на Боровец, поставяне на информационни и експозиционни табели. Всички тези мерки ще допринесат за разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона и за популяризиране на обектите на културно историческото наследство.
За Исторически музей Правец основният и най-важен резултат от изпълнението на проекта ще бъде реализирането на консервация на Антична и късно антична крепост „Боровец” край с. Разлив, експониране на обекта чрез направа и поставяне на експозиционни информационни табели на всички по-важни сектори и разкрити структури от крепостта: вход, кули, крепостна стена в различните сектори, сгради, улична мрежа, пещ за топене на метал и др., изграждане на достъпна среда и не по-малко важно социализиране на обекта. Ще бъдат поставени и табели с QR кодове с разширена и допълнена информационна реалност за отделни сектори от крепостта. Крепостта „Боровец” е недвижима културна ценност с национално значение, тя е една от малкото проучвани планински крепости, част от Старопланинската укрепителна система през Късната античност и Ранно византийската епоха. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността, голямото количество фрагменти битова керамика и монети, предметите, свързани с бита на обитателите доказват, че крепостта има функции на укрепено селище.
На този етап проучванията потвърждават данните за стратиграфията на обекта. Крепостта е изградена през втората половина на III в. с цел охрана на планинския проход. Функционира до края на VI в. Застроена е върху връх, а не върху високо равнинно плато. Постепенно става постоянен център за обитаване, вследствие на масовите варварски инвазии през късноримската епоха и късната античност (нападения на готи, хуни, авари и др.). Населението от равнината в края на IV и през V- VI в. масово се крие и установява за постоянно горе в крепостта. Останките от гъсто разположените сгради във вътрешността на крепостта доказват, че тя е укрепено селище.
Чрез реализирането на цялостна консервация и експозиция на крепостта Боровец на открито, чрез нейното социализиране ще се постигне по-пълно и цялостно популяризиране на археологическия обект като атрактивна туристическа дестинация за гости от близо и далеч.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Исторически музей-Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.