Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Публично бе обсъден Бюджет 2021 на Община Правец

Обсъждането се проведе присъствено днес, 11.02.2021 година от 10:30 часа в зала Правец на община Правец, при спазване на всички противоепидимични мерки.

Освен общинското ръководство, в залата присъстваха кметове и кметски наместници от малките населени места, общински съветници, местни медии и граждани.

В началото на обсъждането кметът Румен Гунински уточни:

Проектът на бюджет на община Правец за 2021г. е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и постановление №408/23.12.2020г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021г. Същият е разработен отделно за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение №790 от 30.10.2020 за приемане на стандарти за делегираните от държаната дейности и отделно за местни дейности. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита на целевата субсидия за капиталови разходи, собствени приходи и на средствата по оперативни програми на ЕС.

Цеца Петрова, Директор дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, представи финансовата рамка на проектобюджета.

Предоставяме ви някои цифри:

Проектобюджет на Община Правец за 2021 г. – 17 415 593 лв.

От тях:

Приходи за делегирани държавни дейности 8 068 399 лв.

Местни приходи 4 073 599.лв.

Преходен остатък 5 273 595 лв.

В сектор „Приходи“ по отделните пера са заложени /в лв./:

Взаимоотношения на Община Правец с централния бюджет за 2021г., сравнени с 2020 г.:

2020г. – 8 703 558, 2021г. – 10 029 799, увеличение – 1 326 241

Имуществени и други данъци:

2020 – 927 000, 2121 –  945 000

Неданъчни приходи: 2020г. – 1 510 534, 2021 – 1 496 400

Собствени приходи: 2020г. – 2 437 534, 2021г. – 2 441 400

В сектор „Разходи“ са предвидени:

Разходи за делегирани държавни дейности – 10 112 464 лв.

Дофинансиране на ДД с местни приходи – 200 000 лв.

Разходи за местни дейности – 7 103 129 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ – 17 415 593 лв.

Разходите по проекта на бюджета на Община Правец за 2021 г. също са разпределени по отделни функции: „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“,  „Образование“,  „Здравеопазване“,  „Здравеопазване“, „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда“,  „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, „Икономически дейности и услуги“. Предвиден е и Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Пълния текст на проектобюджета може да откриете на сайта на община Правец: https://pravets.bg/

Източник: Правешки глас

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *