Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ръст на депонирания отпадък бележи Регионалното депо в Ботевград през 2020г

За периода 01.01.2020г. до 31.12.2020г. в Регионалното депо за неопасни отпадъци са депонирани за обезвреждане от общините Ботевград, Правец и Етрополе количества отпадъци, както следва:

Община Ботевград – 12 057 540 kg

Община Правец- 2 590 280 kg

Община Етрополе – 3 937 760 kg

Общо:18 285 589 kg

Информацията е предоставена от Милчо Илчев – Управител на РДНО. Предстои тя да бъде гласувана от съветниците в Ботевград на 25 февруари.

Тенденцията през последните три години е постепенен ръст на количествата отпадъци през годините. На площадката работят общо 10 човека, в това число 4 бр. охрана. Размерът на издръжката на депото също се е покачила, като през 2019 г е била в размер на 113 723 лв, а през 2020г – 152 947 лв. Разходите за заплати са нарастнали от 94 104 лв на 114 508 лв. Общо разходите за издръжка на депото (субсидията) са в размер, како следва: 2019 г- 230 617, 2020г – 302 539 лв.

Основните разходи приз годините са за заплати, горива и ел. енергия, както и за външни услуги. Тези разходи през годините са сравнително постоянни.

Във външните услуги влизат измерване на подземни води, подпочвени и отпадъчни води, измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от газовите кладенци на клетката за депониране на отпадъците, измерване на шум, анализ на почви, топографско заснемане, трудова медицина, поддръжка на генератор, проверка на везната, пест контрол за инсекти, гризачи и кърлежи.

В края на 2020г. Регионалното депо е изплатило всичките си задължения към доставчици, изплатени са и осигуровките.

На Регионалното депо не са не са съставяни актове за нарушения, няма настъпили пожари, наводнения и други природни бедствия.

Ежемесечно са извършвани измервания на вредните газове, изпускани в атмосферния въздух от изходите на газовите кладенци на Клетка №1. Протоколите и докладите са представяни в законовите срокове в РИОСВ – София. Заключението, което може да се направи от измерванията е, че количеството на образувания метан е в границите 1095 – 5093 mg / Nm3, количеството на образувания серен диоксид е около 12,1 mg / Nm3 и въглеродния диоксид е в границите от 4500 до 7400 mg / Nm3.

На всеки три месеца са извършвани измервания на състава на отпадъчните води и инфилтрирани води. Съгласно протоколите на акредитираната лаборатория е установено съответствие на измерените стойности на показателите стези посочени в комплексното разрешително.

През месеците Март, Юни и Септември е извършено измерване на показателите на подземни води. Несъответствия на стойностите на показателите стези посочени в комплексното разрешително не са установени. Протоколите са представени в Басейнова дирекция „Дунавски район“.

На всяко тримесечие е извършван пест контрол за инсекти, гризачи и кърлежи.

През месец Март е извършен мониторинг за състоянието на почвите на площадката. Отклонения не са установени.

Подготвен е доклад за извършените дейности на площадката през 2019г., представен е в РИОСВ и Басейнова дирекция“ Дунавски район“, забележки няма.

Ежемесечно се подготвят отчети за количествата отпадъци, депонирани за обезвреждане, и се предоставят на кметове на трите общини, и РИОСВ – София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *