Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започна второто за 2021 г заседание на Общински съвет-Ботевград

Днес, 25 февруари, от 17.00ч започна редовното заседание на Общински съвет-Ботевград. На него присъстват 27 съветници.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ботевград за второто шестмесечие на 2020 година/вх.№0802-17 /.

Докл.: Иван Гавалюгов – Кмет на Община-Ботевград

 • Информация за дейността и финансовото състояние на ОП“БКС“,гр. Ботевград. /вх.№0802-23 /

Докл.: Иван Гуленов – Директор ОПмБКС“

 • Информация за дейността на ОП“Балкан“,гр. Ботевград за 2020 година /вх.№>0802-24/

Докл.: Михаил Михайлов-Директор на ОП“Балкан“

 • Информация за дейността на Общинския кризисен щаб във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID 19 в община Ботевград /вх.№002-31/

Докл.: Иван Гавалюгов – Кмет на Община-Ботевград

 • Докладни записки
  • Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / вх.№0801-20/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград / вх.№0802-30/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно именуване на улици във в. з. „Чеканица“,гр. Ботевград/вх.№0801-22/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта за 2021 година на община Ботевград /вх.№0802-25/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно приемане на методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга патронажна грижа във връзка с проект по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ /вх.№0802-27/ Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград
 • Докладна записка относно даване съгласие за поемане на общински дълг чрез ползване на краткосрочен банков кредит овърдрафт /вх.№0802-32/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно промяна на Правилник за устройството и дейността на ОП “Туризъм“ гр. Ботевград и Приложение №1 към правилника/вх.№0802-28/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „БАЛКАНГАЗ-2000“АД за 2020 година /вх.№0802-12/

Докладва: Илин Черняшки – Председател на ОбС Ботевград

 • Докладна записка относно Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД за 2020 година /вх.№0802-11/

Докладва: Илин Черняшки – Председател на ОбС Ботевград

 • Докладна записка относно годишен отчет за дейността на ОП“РДНО- Ботевград за 2020 година/ вх.№0802-19/

Докладва: Милчо Илчев – Директория ОП“РДНО-Ботевград за 2020г

 • Докладна записка относно приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по „ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД- София за 2020 година, отчет за изпълнението на бюджета на асоциацията и бюджет за 2021 година/вх.№0802-8/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година/вх.№0802-18/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2021 година/вх.№0802-13/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост /вх.№0801-21/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

5.14 Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем на терени, част от имоти-частна общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти/вх.№0802-15/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на „Балкангаз 2000“АД,гр.Ботевград върху част от имот-частна общинска собственост по реда на чл.39,ал.4 от ЗОС/вх.№0802-16/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно отдаване под наем през 2021 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване /вх.№0802-9/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно определяне на годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост-ниви, изоставени трайни насаждения и др. /вх.№0802-6/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот-с. Трудовец /вх.№>0802-4/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот- м.“Чеканица, гр.Ботевград/вх.№0802-5/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

 • Докладна записка относно разпределение на общински жилища по видове/вх. №0802-26/

Докладва: Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград

Заседанието можете да гледате наживо тук: https://youtu.be/3-9Lw9nEqyw

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *