Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Ботевград, актуализирана и допълнена с Решение №61/31.03.2022 г. и във връзка с Решение №99/28.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

ОБЯВЯВА

 публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на терени, части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи: 

1.1. Терен №1 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.2. Терен №2 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на преместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

 1.3. Терен №3 с площ от 9.00 кв. м., за разполагане на прeместваем  търговски обект в УПИ І-за градски парк, в кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200.00 (двеста) лева.

Повече информация за предстоящия търг за горните терени може да намерите : ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.