18 март 2023г е крайният срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г.  

За вписване в избирателния списък по настоящ адрес избирателят може да подаде заявление  (Приложение №21-НС) – образец от изборните книжа, до кмета на общината/кметовете на кметства или кметските наместници.

Заявлението се подава:

–  за Ботевград – в стая №5, етаж I-ви в сградата на Община Ботевград;

–  за населените места от общината – в кметствата и кметските наместничества;

  Избирателите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес:  https://regna.grao.bg/.

За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис.

Избирателите могат да проверят номера и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласуват на 2 април 2023 г. на адрес http://www.grao.bg/elections/

Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 18.03.2023 г.

Публикуваме образец на Заявлението за вписване по настоящ адрес:

Приложение № 21-НС

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

КМЕТСКИЯ НАМЕСТНИК

………………….…………………………………………………

ОБЛАСТ …………………………..….……………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в

изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

(чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

от …………………..……….……………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ………………………….., документ за самоличност вид ………………….., № ……………….., издаден на ………………… от …………………….. постоянен адрес: гр./с. ………………………., община ……………………………, адм. район ………………………………., област …………………………, ж.к./ул. ……………………………………………………………….. бл. № …….. вх. ….., ап. ……., ет. ….

настоящ адрес: гр./с. ………………………………., община …………………………. район ……………… област ……………………., ж.к./ул. ………………………………., бл. № ….., вх. ….., ет. …., ап. …….

Желая да бъда вписан/а в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите на 2 април 2023 г.

Дата ……………………………. г.

Подпис:

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 г., до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *