Център за обществена подкрепа – Ботевград обявява две свободни рабтни места

Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за следната длъжността „логопед“ – 1 лице на 1/2 щат

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Висше

  • Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър” или „Магистър“
  • Професионално направление – специалност „Логопедия”

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения,  умения за работа в екип.

II. Кратко описание на длъжността: Осъществява превенция на комуникативни нарушения, оценка, диагностика, консултиране и терапия. Провежда корекционно-възпитателната работа с деца, както и дейности за развитие на обща и фина моторика, като работи индивидуално и групово с тях.

III. Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Управителя на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград /по образец/ .

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка.

5. Копие от документи за завършени обучителни курсове в областта /ако е приложимо/.

6. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на събеседване.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, на адрес: пл. Незнаен воин №5, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 ч. в периода 02.10.2023г. до 06.10.2023г.  включително.  Телефон за контакти: 0894656494. 

Комисия извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати. Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат изложени на видно място в сградата на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, пл. Незнаен воин №5.

Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград обявява свободни работни места по трудов договор за длъжността „трудотерапевт“ – 2 лица.

I. Кандидатите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: Средно 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Отговорност, инициативност, организационни умения, 

II. Кратко описание на длъжността: Способства за постигане на самостоятелност и улеснява участието в обществения живот на потребителите, чрез придобиване на трудови навици, формиране на различни умения и развиване на естетично чувство. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите.

III. Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Управителя на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград /по образец/ .

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка.

5. Копие от документ за придобита квалификация/ако е приложимо/.

6. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на събеседване.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, на адрес: пл. Незнаен воин №5, всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 ч. в периода 02.10.2023г. до 06.10.2023г.  включително.

Телефон за контакти: 0894656494

Комисия извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати. Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати ще бъдат изложени на видно място в сградата на Център за обществена подкрепа, гр. Ботевград, пл. Незнаен воин №5.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *