Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обяви две свободни работни места по трудов договор

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист „Технически и архивно обслужване“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1.  Образование – средно / средно.
 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.
 4. Допълнителни изисквания:
 5.  компютърна грамотност – работа с  MS Office, AutoCAD;
 6. дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;
 7.  компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;
 8. Предимство е професионален опит в направление: Строителство, архитектура и геодезия.

Кратко описание на длъжността:

Tехническа обработка и надлежно оформяне на одобрените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж и визи за проектиране до влизане в сила на същите. Изготвяне и предаване на влезли в сила актове на възложителя. Надлежно архивиране на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж с прилежащите документи. Архивиране на други документи и изготвяне на копия от същите. Извършване на справки и обслужване на граждани.

Необходими документи:

 1.  Заявление за работа – свободен текст.
 2. Автобиография.
 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
 4. Копие от трудова книжка.
 5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  23.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гишеДеловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация – Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Младши експерт „ТСУ“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1.  Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър.
 2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
 3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.
 4. Допълнителни изисквания:
 5.  компютърна грамотност – работа с  MS Office, AutoCAD;
 6. дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация;
 7.  компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативната уредба по ЗУТ;
 8. Предимство е професионален опит в направление: Строителство, архитектура и геодезия.

Кратко описание на длъжността:

Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки, свързани с жалби и писма от граждани и институции. Участва в дейностите, свързани с контролните функции, указани в нормативната уредба по устройство на територията. Изготвя отговори и удостоверения, свързани с устройство на територията.

Осъществява достъп по „Електронния портал“ на кадастрално-административната информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като приема и обработва заявления от граждани, извършва справки за движението им и предава получените резултати.

Необходими документи:

 1.  Заявление за работа – свободен текст.
 2. Автобиография.
 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен.
 4. Копие от трудова книжка.
 5. Документи за придобита квалификация  /ако има/.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  23.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гишеДеловодство” в Центъра за административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация – Ботевград всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *