Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Етрополе с одобрен проект по ОП“Околна среда 2014-2020г“

Община Етрополе спечели проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в Община Етрополе“ по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. със срок на изпълнение 18 месеца. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

 Целта на проекта е превенция и намаляване на общото количество твърди битови отпадъци, които се превозват и третират, с което ще се намалят и разходите на системата за управление на отпадъците и ще се повиши участието на гражданите в разделното събиране.

 По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

•          Проучване на нагласите в общността и домакинствата за предотвратяване генерирането на биоразградими битови отпадъци в рамките на твърди битови отпадъци – организиране и провеждане на 2 фокус групи с по 3 представители на домакинства, родители, училища, пенсионери – основни генератори на твърди битови отпадъци;

•          Оборудване на две зелени класни стаи с цел създаване на условия и методология за въвеждане на Демонстрационна образователна програма в двете пилотни училища в общинна Етрополе: Основно училище „Христо Ботев“ и  Средно училище „Христо Ясенов“. Целта е повишаване на знанията на ученици от 1 до 8 клас за компостиране и превенция, разделно събиране и удължаване живота на разделно събрани отпадъци;

•       Оборудване на училищните дворове с Демонстрационни компостиращи системи и включването на учениците, учителите и родителите в различни активности, свързани с превенция на генерирането на твърди битови отпадъци;

•          Предоставяне на съдове за компостиране на 200 домакинства на територията на селата в община Етрополе, с цел въвеждане и изпълнение на Програма за домашно компостиране;

•          Изготвяне на наръчници за компостиране в домакинствата;

•          Провеждане на обучения на лицата, които ще използват съответните материални активи (контейнери за компостиране в общността и домакинствата) за целите на изпълнение на добрата практика;

•          Мониторинг на изпълнението в домакинствата и общността (училищата).

2 коментара на “Община Етрополе с одобрен проект по ОП“Околна среда 2014-2020г“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *