Представят идеен проект за благоустрояване на районът около ул.“Гурко“ и бул.“България“

Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 18.01.2022г. от 17:00ч. кметът г-н Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация ще представят идеен проект за основен ремонт на ул.„Гурко“,тротоарна настилка по бул.„България“ и благоустрояване в кв.76 и кв.77.

1.    Съдържание на проекта

Проектът третира основен ремонт на ул. „Генерал Гурко“, подмяна на част от тротоарната настилка по бул. „България“ и благоустрояване на междублоковите пространства в кв. 76 и кв. 77 по план гр. Ботевград.

2.     Проектно решение

2.1  Ремонта по ул. „Генерал Гурко“ ще се осъществи в 350 метровия участък от о.т. 457а до о.т. 20. В този участък улицата става със споделено преминаване на автомобили и пешеходци. Асфалтовата настилка се премахва и на нейно място се поставят бетонови павета върху армирана бетонова настилка. Подменят се осветителните тела и заедно с тях се обособяват композиционни кътове за рекреация. В този участък всички ел. комуникации ще преминават подземно, с цел премахването на висящите кабели. Паркирането по ул. „Генерал Гурко“ ще бъде сведено до минимум, като право на паркиране ще имат само собствениците на имотите захранващи се единствено от тази улица. През градинката в западната част на кв. 77 ще премине алея като продължение на южния тротоар на ул. „Генерал Гурко“, която ще свърже пешеходния поток по улицата с градския парк.

2.2   Подменя се северната тротоарна настилка по бул. „България“ от о.т. 171 до о.т. 87 с дължина приблизително 350 метра и ширина на тротоара 2 метра. Растерът на този тротоар ще бъде идентичен с южния тротоар.

2.3     Благоустрояването в кв. 76 и кв. 77 е съобразено с желанията и нуждите на жителите в квартала. Проекта се изразява в преразпределение и оптимизиране броя на паркоместата в междублоковите пространства, като техния брой става за кв. 76 общо 59бр. паркоместа и за кв. 77 общо 63бр. паркоместа. В западната част на кв. 77 се обособява нов паркинг с 19бр. паркоместа. Предвижда се и подмяна на тротоарните настилки в двата квартала. В проекта се набляга на запазването и рекултивацията на съществуващите зелени площи.

Видеопредставяне на идейния проект:

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 18 януари 2022 г. (вторник) от 17:00 ч., чрез платформата Microsoft Teams (свободно достъпна за Windows, iOS, Android). Примерни снимки на идейния проект са приложени към настоящата новина.

Желаещите да се включат в общественото представяне могат да го направят на 18 януари 2022 г. (вторник) от 17:00ч. на следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzViYWFmY2UtZDJjMC00MTIyLTkxZTYtODdiMmQzMDEyMGZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22749e2647-9a6f-4603-a4c1-c7d8239bcf6c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec911185-d3d1-4951-9e5f-37ed9846d233%22%7d

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *