Община Правец обявява три свободни работни места

Общинска администрация Правец обявява свободни работни места за Еколог, Младши експерт „Архитектура и градоустройство“ и Младши експерт „Строителство и кадастър“.

За позицията Еколог:

 • Описание на длъжността и характер на работата
 • Провеждането на политиката на общината по опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците, съгласно действащото законодателство;
 • Планиране, организация, координация и отчитане на дейностите по прилагане на нормативните актове по опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на общината;
 • Планиране, организация, координация на възлагането на дейности в изпълнение на задълженията на общината по опазване на околната среда и управление на отпадъците;
 • Упражняване на контрол по спазването на нормативните актове по опазване на околната среда, управлението на отпадъците и факторите на околната среда.
 • Изготвяне на нормативни документи, становища, програми и документи, докладни до общински съвет, както и участие в комисии;
 • Изготвяне на анализи, прогнози, оценки, становища и предложения с сферата на опазване на околната среда и дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Правец.
 • Участва в извършването на проверки, свързани с опазване на околна среда, спазване правилата за управление на отпадъци и други екологични изисквания.
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 •    Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалността „Екология“ или сходна, с професионална квалификация „Еколог“.Дипломата за висше образование трябва да е издадена от акредитирано висше училище.
 • Кандидатите трябва да притежават компютърна грамотност.
 • Професионален опит ще се счита за предимство. 
 • Необходими документи за кандидатстване :
 • Заявление/молба за започване на работа, с посочени три имена, адрес и телефон за кореспонденция;
 •  Автобиография- CV /европейски формат/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, документи за компютърна грамотност /копия/, ако има налични;
 • Копия от други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за заемане на длъжността /по преценка на кандидата/.
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/.

За позицията Младши експерт „Архитектура и градоустройство“:

 • Описание на длъжността и характер на работата
 • Изпълнява функции и задачи по Закона за устройство на територията.
 • Дейности по устройствено планиране, проектиране и контрол на строителството.
 • Съгласува устройствени и инвестиционни проекти, дава становища, предлага решения по различни казуси, участва в комисии, изпълнява възложени задачи от Кмет и Главен архитект на общината;
 • Администрира при необходимост дейността на ОЕСУТ.
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 • Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Архитектура” или сходна, с професионална квалификация
 • Кандидатите трябва да притежават компютърна грамотност.
 • Професионален опит ще се счита за предимство.
 • Необходими документи за кандидатстване :
 • Заявление/молба за започване на работа, с посочени три имена, адрес и телефон за кореспонденция;
 •  Автобиография- CV /европейски формат/;
 • Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, документи за компютърна грамотност /копия/, ако има налични;
 • Копия от други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за заемане на длъжността /по преценка на кандидата/.
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/.

За позицията Младши експерт „Строителство и кадастър“:

 • Кратко описание на длъжността:
 • Осъществява дейности по прилагане на Закона за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.
 • Изпълнява процедури по Закона за устройство на територията.
 • Извършва техническа и административна дейност, свързана със строителството, приемане на помощни планове, поддържане на кадастралните карти, издаване на документи /различни удостоверения по ЗУТ, скици и др./, които са обект на работа в техническа служба на Община Правец.
 • Изисквания за заемане на длъжността:
 •  Кандидатите трябва да притежават образователно квалификационна степен „бакалавър“ по специалности, свързани с кадастъра, геодезия и картография, устройството на територията и релевантни такива
 • Кандидатите могат да подават документи, Средното техническо образование, свързано с гореизброените дейности и сфери;
 • Компютърна грамотност– задължителна, предимство е работа със специфичен софтуер в сферата на кадастъра
 • Необходими документи за кандидатстване :
 • Заявление/молба за започване на работа, с посочени три имена, адрес и телефон за кореспонденция;
 • Автобиография – CV /европейски формат/;
 • Документи за завършена степен и специалност на образованието, професионална квалификация, документи за компютърна грамотност /копия/, ако има налични;
 • Копия от други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация за заемане на длъжността /по преценка на кандидата/.
 • Kопия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/.

Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец – „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg

до 28 януари 2022 г. За допълнителна информация – тел 071334896

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *