Удължава се срока за назначаване на персонал за „Детски кът“ в Община Ботевград

Община Ботевград обявява свободни работни места  за персонал за почасово и целодневно полагане на грижи за деца от 3 до 12 г. възраст за период от 12 месеца в детски кът, находящ се в сградата на Общинска администрация Ботевград поради недостатъчно подадени заявления, отговарящи на изискванията.

Съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение на Административен договор BG05M9OP001-1.096-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. задължително условие е кандидатите да бъдат регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ботевград.

Длъжности за почасово и целодневно полагане на грижи за деца в детски кът:

  1. Педагог  – 3 лицa

Минимални изисквани за заемане на длъжностите и задължения по длъжностните характеристики:

Педагог  – 3 лица

Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност предучилищна педагогика и предучилищна и начална педагогика.

Характер на работата: отговаря за формирането на умения и навици у потребителите, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни-образователни игри, образователно-конструктивни дейности. Прилага ежедневно обучителна работа с деца. Надлежно води и съхранява проектната документация.

Необходими документи за кандидатстване:

– попълнено заявление – по образец;

– автобиография – по образец;

– декларация за лични данни – по образец;

– копие от диплом за завършена степен на образование;

– копие от удостоверение за преминало обучение за полагане грижи за деца, документи за квалификации, курсове, обучение, и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства.

Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград или на адрес: www.botevgrad.bg.

Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в периода 21.01.2022. до 21.02.2022г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

За допълнителни въпроси: 0723/69 131; 0723/69 135

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *