Нова наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред ще регламентира паркирането върху тротоари и пътното платно

Днес общинските съветници в Ботевград предстои да приемат Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в община Ботевград. Заседанието ще се излъчва он-лайн, от 17.00ч. Вносителят на Докалдната записка е кметът на общината Иван Гавалюгов.

В Закона за движение по пътищата е указано, че „За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното, а движението е по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци“.

Видно от разпоредбата е, че е паркирането и престоят на ППС върху тротоарите е разрешено, само на определените от собственика (в настоящия случай Община Ботевград) места успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

Във връзка с гореизложеното кметът Иван Гавалюгов предлага чл. 23, т. 7 от Наредбата да бъде отменен, като се създаде нов чл. 23а, който да регламентира и регулира престоят и паркирането на ППС върху тротоарите, както следва:

„ Чл. 23а. По изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ е допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и/или хоризонтална пътна маркировка места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците.

С чл. 23, т. 17 от Наредбата се забранява домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоарите, площадите, зелените площи.

Така формулирана забранителната разпоредба, според вносителя на Докладната записка- кметът Гвалюгов, не е прецизна и може да се тълкува превратно. Той счита, че забраната за домуване следва да обхваща само уличните платна, като се разширят категориите техника, за които ще се отнася забраната.

Той предлага чл. 23, т. 17 от Наредбата да бъде изменен, като се забрани домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета. Допълнителни разпоредби на Наредба №1 следва да се измени за да импонира на разпоредбата на чл. 23, т. 17, както следва:

Домуването на товарни автомобили, автобуси, автомобили със специално предназначение, трактори, самоходни машини, ремаркета и полуремаркета “ е престоят им на уличните платна за времето от 20:00 часа до 06:00 часа.

Разпоредбата на чл. 64 от Наредба №1 подлежи на промяна, като в нея ще се указва, че в случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.