Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общината ще обезпечи авансовите плащания за „Енергийна ефективност“

Общинските съветници в Ботевград гласуваха с пълно болшинство обезпечаване авансовите плащания по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти на Община Ботевград по процедура № В016КРОРОО 1-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Докладната записка бе внесена от кмета на общината Иван Гавалюгов по повод на това, че Община Ботевград кандидатства с шест проектни предложения по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони- 2“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, които бяха одобрени за финансиране.

С цел осигуряване на оборотни средства за изпълнение на гореизброените проекти, Община Ботевград, в качеството си на публичен бенефициент, има право да получи авансово плащане в размер до 35 %  от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР .

Съобразно Методическите указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на всеки административния договор аавансовото плащане се извършва след представяне на Запис на заповед или банкова гаранция за размера на аванса в полза на МРРБ, УО на ОПРР – ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, както и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението.

На 11.03.2019 г. между МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и Община Ботевград бяха сключени шест административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите, а именно:

 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0044-C02 (per. № РД- 02-37-43) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1” (за сградата на РУ на МВР Ботевград и четири многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 121 903,78 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0049-C02 (per. № РД- 02-37-46) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2” (за сградата на Военен клуб и три многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 127 862,10 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0048-C02 (per. № РД- 02-37-47) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3” (за сградата на ДГ „Кокиче“ и две многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 154 690,18 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0045-C02 (per. № РД- 02-37-44) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4” (за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и две многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 137 064,66 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0050-C02 (per. № РД- 02-37-42) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5” (за сградата на физкултурния салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и две многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 102 262,88 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ;
 •  административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0051-C02 (per. № РД- 02-37-45) за Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6” (за четири многофамилни жилищни сгради) – на стойност 1 115 700,20 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Общински съвет реши да упълномощи кмета на Община Ботевград да подпише запис на заповед, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, в размер за всеки от шестте етапа  на Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград. Сумите , представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, както следва:

 • Етап 1 – 392 666,32 лв.
 • Етап 2 – 394 751,74 лв
 • Етап 3 – 404 141,56 лв.
 • Етап 4 – 397 972,63 лв.
 • Етап 5 –  385 792,01 лв.
 • Етап 6 – 390 495,07 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *