Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Четвърто извънредно заседание на Общински съвет-Ботевград ще се състои днес

Четвърто извънредно заседание на Общински съвет – Ботевград ще се състои днес от 17:00 часа в зала „Ботевград“ находяща се в сградата Община Ботевград, при следния проект за

ДНЕВЕНРЕД:

1 .Докладна записка относно приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Ботевград за периода 2019-2029

2.Докладна записка относно приемане Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ботевград

3.Докладна записка относно определяне размера на основно трудово възнаграждение на новоизбраните кмет на община и кметове на кметства в община Ботевград

4.Докладна записка относно даване съгласие за допълване и актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ботевград през 2019 година.

5.Докладна записка относно одобряване на актуални пазарни цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общински недвижими имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Ботевград през 2019 година

6. Докладна записка относно обезпечаване авансовите плащания по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекти на Община Ботевград по оперативна програма „Региони в растеж“2014- 2020.

7.Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за доставка, монтаж и инсталация на цифрови 1Р базирани камери, интегрирането им към съществуващата видеонаблюдателна и мониторинг система и ремонт на съществуващото оборудване.

8. Докладна записка изменение в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Ботевград.

9.Предложение за определяне дата за провеждане на редовно заседание на Общинския съвет през м. декември 2019 година Докладва:Илин Черняшки-Председател на Общински съвет Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *