Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът на Ботевград изпрати писмо до Басейнова дирекция с искане за временна забрана за ползване на водите на язовир Бебреш за хидроенергийни цели

Кметът на Община Ботевград изпрати писмо до Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с искане за временна забрана за ползване на водите на язовир Бебреш за хидроенергийни цели. Искането е изготвено във връзка с получено писмо от Напоителни системи ЕАД – клон София за състоянието и причините за намаления воден обем в язовир Бебреш и мерките, които следва да се предприемат.

До:  Басейнова Дирекция “Дунавски район”

На вниманието на  инж. Петър Димитров – Директор БДДР

Уважаеми г-н Директор

Във връзка с неблагоприятните климатични промени, които наблюдаваме в последните няколко години в  нашия регион, изразяващи се най-вече във все по-дълготрайни периоди без валежи и  намаляване общото количество валежи на годишна база, възниква сериозен проблем с осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване за населението на община Ботевград от повърхностни водоизточници. Особено важен и основен  източник за това са акумулираните водни ресурси в язовир Бебреш, от който основно се водоснабдява населението на гр. Ботевград, с Трудовец, с. Скравена и с. Врачеш, общо над 30 000 души.

На няколко пъти през изминалите години нивото на язовир Бебреш спадна близко до критичния минимум, а през есента на 2016-та година за първи път от неговото построяване се стигна до ниво „мъртъв обем“, от което не могат да се черпят водни количества за питейно-битово водоснабдяване, а това предизвика и временна водна криза в най-големите населени места на община Ботевград.

Въпреки предприетите редица мерки за ремонтиране на  инфраструктурата на Напоителни системи и общинската ВиК мрежа, с цел намаляване загубите на вода в амортизираните водопреносни тръби,  все още загубите на водни количества са големи, а с оглед намаляващия приток към язовир Бебреш рискът от изчерпване на полезния воден обем става все по-реален.

Към настоящия момент, наличните водни количества за питейно-битово водоснабдяване биха стигнали за по-малко от 40 дни. Община Ботевград, заедно с ВиК София, вече предприеха действия по проучване на възможности за изграждане на алтернативни подземни водохващания, за да се гарантират нуждите на населението дори и при изчерпване на водните количества в язовир Бебреш

Освен за приоритетното водоснабдяване на населението на общината, голям консуматор на воден ресурс от язовир Бебреш се явява и изграденият и пуснат в експлоатация през 2014-та година МВЕЦ Бебреш. Въпреки че има издадено разрешение от БДДР за водочерпене за производство на електрическа енергия, разширено по обхват през  2018-та година, работата на водноелектрическата централа, дори в обхвата на нейното разрешително, допринася за ускореното изчерпване на водни количества от язовир Бебреш, които, най-вече с оглед на продължителните периоди на засушаване и намаления приток към язовира, се оказват изключително необходими за  обезпечаване нуждите на  питейно-битовото водоснабдяване.

В тази връзка моля да проучите законовата възможност и, въпреки издаденото разрешително, временно да забраните ползването на води от язовир Бебреш за хидроенергийни нужди до осигуряване на достатъчно надежден резервен водоизточник, който да гарантира и при неотложна нужда да осигури необходимите водни количества за питейно-битово водоснабдяване.

Убеден съм, че водени от желанието да защитим обществения интерес заедно ще  успеем да намерим разумно и законосъобразно решение на този все по-задълбочаващ се проблем, с което ще се минимизира рискът от възникване на кризисни ситуации, свързани с липсата на воден ресурс в язовир Бебреш за осигуряване на приоритетното питейно-битово водоснабдяване на населението на община Ботевград

С уважение:

Иван Гавалюгов

Кмет на община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *