От 1 януари 2020 г влиза в сила изменение на Наредба за размера на местните данъци на територията на община Ботевград

От днес, 1 януари 2020 г, влиза в сила Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград .

На заседание на Общински съвет-Ботевград на 19 декември 2019г бе приета план-сметката за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2020 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, включително и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване .

С решение Общински съвет опердели размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2020 година за всички населени места в общината, както следва:

2.1. За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им: – за един съд от 1100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 3572 /три хиляди петстотин седемдесет и два/ лева; – 4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2.2. За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне с фирми,извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване: – 2,9 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо; – 4,1 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2.3. За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл.18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 9,0 на хиляда върху облагаемата основа, както следва: – за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 на хиляда; – за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 2,9 на хиляда; – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4,1 на хиляда.

2.4. За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 2,3 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, като разпределението е както следва: – за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,7 на хиляда; – за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,6 на хиляда; – за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 на хиляда.

2.5. За училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата е 12,24 лв. на един ползвател – ученик и персонал. Броят на учениците за съответната календарна година се определя по данни от Сведение за организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОН, а информацията се предоставя на дирекция „Местни данъци и такси „под формата на справка – извлечение от този образец, изготвена от началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в общинската администрация до края на предходната година, а за персонала по щатното разписание за текущата календарна година.

3. На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2020 г. се прави отстъпка както следва:

3.1. в размер на 30% за физически лица.

3.2. в размер на 15% за предприятия, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство, с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаване на декларацията е преди предплащане на таксата – 12 април 2020 г.

3.3. в размер на 10% за предприятия, попадащи в категорията големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали декларация и удостоверение от НАП.

3.4. в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ. 3.5. в размер на 10% на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Решението влиза в сила от 01.01.2020 година.

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *