Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Георги Георгиев и Николай Велков остават в Общински съвет – Ботевград

Центраната избирателна комисия отмени на 14 януари 2020г решение № 229/05.12.2019 г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/– Ботевград, с което предсрочно са прекратени пълномощията на общинските съветници Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Да припоминм, че Централната избирателна комисия е постъпила жалба на 11 декември 2019 г от Георги Цветанов Георгиев и Николай Славчов Велков срещу решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград. ЦИК изпраща жалбата на 17 декември 2019 г в  Административен съд – София-област, тъй като се касае за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници на основание разпоредбите на ЗМСМА.

С Определение № 1548 от 18.12.2019 г. Административен съд – София-област, е прекратил производството и е изпратил жалбата по компетентност на Централната избирателна комисия, като е приел, че решението на ОИК – Ботевград, подлежи на оспорване по реда на чл. 88, ал. 1 ИК пред Централната избирателна комисия.

С оспорваното решение ОИК – Ботевград, е прекратил пълномощията на общинските съветници Георги Георгиев и Николай Велков и е обявил следващите в листата – Петър Николаев Петров и Пенка Стаменова Николова-Димова за избрани общински съветници.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК – Ботевград, е незаконосъобразно по съображения, подробно изложени в жалбата.

Жалбата е допустима като подадена в срок, от лица с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, а разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички относими юридически факти и приложените по преписката документи, приема за установено следното:

Първото заседание на Общинския съвет – Ботевград, е проведено на 11.11.2019 г., на която дата жалбоподателите не са положили клетва съгласно изискването на чл. 32, ал. 1 ЗМСМА, като Георги Георгиев е уведомил по телефона главния секретар на областната администрация за невъзможността да присъства на заседанието.

Второ заседание на общинския съвет е проведено на 20.11.2019 г., на което заседание и двамата жалбоподатели са положили клетва, респ. са встъпили в пълномощията си като общински съветници, за което им е издадено съответното удостоверение. В ОИК е постъпил сигнал с твърдения за незаконосъобразно встъпване в пълномощията на общинските съветници поради неполагането на клетва на първото заседание на общинския съвет без уважителни причини.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК и във връзка с Решение № 2884-МИ от 03.11.2015 г. на ЦИК Общинската избирателна комисия – Ботевград, е прекратила предсрочно пълномощията на двамата жалбоподатели и е обявила за избрани следващите от листата с мотиви, че не са положили клетва на първото заседание на общинския съвет.

Мотивите на ОИК – Ботевград, че липсата на уведомление от страна на жалбоподателите за невъзможността им да присъстват на първото заседание на общинския съвет, на което да положат клетва, е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията им са неправилни. Това е така, тъй като в разпоредбата на чл. 23, ал. 2 ЗМСМА е предвидено, че когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет, т.е. независимо от това дали причините за неявяването на първото заседание на общинския съвет са били уважителни или не, законодателят е дал възможност на общинския съветник да положи клетва на следващото заседание.

В настоящия случай се установява, че жалбоподателите са положили клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет, т.е. в съответствие с изискванията на ЗМСМА.

Пълномощията на общинските съветници по силата на чл. 30, ал. 1 ЗМСМА възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА и се прекратяват предсрочно при наличие на предпоставки, предвидени в чл. 30, ал. 4, т. 1 – 13 ЗМСМА.

Жалбоподателите са встъпили в пълномощия с полагането на клетва на 20.11.2019 г. , следователно за да е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията им, ОИК е трябвало да прецени дали са налице някои от изчерпателно изброените предпоставки на чл. 30, ал. 4, т. 1 – 13 ЗМСМА. Видно от така изяснената фактическа обстановка, в конкретния случай не е било налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на жалбоподателите, респ. обявяване на следващите от листата.

Поради горните съображения обжалваното решение на ОИК – Ботевград, се явява неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон поради липса на основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на двамата общински съветници.

Като обсъди доказателствата и съобрази определението на Административен съд – София-област, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е основателна и решение № 229/05.12.2019 г. на ОИК – Ботевград, следва да бъде отменено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *