Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

30 866 806 лв е финансовата рамка на Бюджет 2020 на община Ботевград. Той бе публично обсъден

Тази вечер се състоя публично обсъждане на проекта за Бюджет на община Ботевград за 2020 г . То се проведе в зала „Ботевград“  на общинската администрация. Проектът представи кметът на общината Иван Гавалюгов. Присъстваха още зам.кметът в ресор „Бюджет и финанси“ – Борис Борисов и Ирина Григорова – директор на Дирекция „Счевтоводна дейност и бюджет“.

На обсъждането присъстваха общински съветници ПП МИР, БСП И МК ДИБО, които поставиха конкретни въпроси, както и кметове на кметства и кметски наместници, директори на детски заведения и училища. В залата имаше и гражданско присъствие, което показа заинтересованост по актуални проблеми.

Проектът за бюджет 2020 на община Ботевград е с финансова рамка 30 866 806 лв.

По приходната част очакваните постъпления са в размер на 30 866 806 лева.

Планираните собствени приходи общо за 2020 година са в размер на 11 064 000  лева. Данъчните приходи са планирани в размер на 3 106 000 лева в т.ч.:

– патентен данък и данък върху таксиметровите превози – 98 000лв.

– данък върху недвижимите имоти – 980 000  лв.;

– данък върху превозните средства – 1 478 000 лв.;

– данък при придобиване на имущество по възмезден начин и дарения – 540 000 лв. 
Относителният дял на приходите от имуществени данъци представлява 30.00 на сто от обема на собствените приходи.
Неданъчните приходи са планирани в размер на 7 658 000лева.

По отделни приходни параграфи са както следва:
– общински такси: 3 483 000 лева в т. ч  ТБО – 2 405 500,00 лв.
– приходи и доходи от собственост – планирани в размер на 2 400 000 лв.
– постъпления от продажба на нефинансови активи: 1 450 000 лв.
 – приходи от концесии: 100 000 лв.
 – глоби, санкции и наказателни лихви: 250 000 лв.
  – други неданъчни приходи: 200 000 лв.
Относителният дял на неданъчните приходи е 70,00 на сто от обема на собствените приходи.

Взаимоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общината  определени по механизъм в ЗДБРБ за 2020 г.  са в размер общо на 20 444 681 лева. Средставата са резпределени, както слдва:

– обща субсидия – 17 105 381 лева;

-обща изравнителна субсидия – 1 963 200 лева;

– за зимно поддържане и   снегопочистване на пътища – 362 100 лева;                                                                        

– целева субсидия за капиталови разходи –
1 014 000 лева;              

Разходната част на бюджет 2020 г. е изготвена в съответствие с финансовата политика и действащите закони и подзаконови нормативни актове, общите изисквания и насоки  на МС за бюджетна процедура 2020 г., като са отчетени следните по-важни изисквания:
                –  създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети, цели и задачи във връзка с фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
                – финансово осигуряване на предложенията направени от бюджетните заведения
                – осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.

Разходите, общо за 2020 година са в размер на 30 866 806  лева.

Разпределението на средствата по функции, дейности и параграфи е извършено при спазването на предложените за одобряване от Общинския съвет приоритети.

По отделни функции разходите са разчетени, както следва:

По  Функция 1 “Общи държавни служби” са разчетени бюджетни разходи в размер на 3 746 516 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 195 300 лв., общинско финансиране 2 551 216  лв. , в т.ч  капиталови разходи в размер на  67 341 лв.
група 1. “Изпълнителни и законодателни органи”
                – дейност “Общинска администрация” – 3 651 976 лв.; в т.ч.
за възнаграждения , осигурителни вноски и издръжка, текущи ремонти  и капиталови разходи.
                – дейност “Общински съвети “ –  94 540 лв.;
               

По  Функция 2 “Отбрана и сигурност” са разчетени разходи в размер на 433 546 лв. в т.ч. държавно финансиране 150 546 лв., общинско финансиране     283 000 лв.  В тази функция са разчетени средства за възнаграждения и издръжка на:
        – местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните,
        –  денонощните оперативни дежурни,
        –  офисите за военен отчет,
        –  служителите в дирекция “Обществен ред и сигурност”

За 2020 г. по Функция 3 “Образование” са предвидени бюджетни разходи в размер на 14 056 738 лева. в т. ч. дофинансиране на държавни дейности с приходи с общински характер в размер на 1 138 035 лева. Разчетените финансови средства са за работна заплата , осигурителни плащания и издръжка на общообразователните училища и детски градини. Капиталови разходи в размер на 280 120 лв. финансиране с приходи с общински характер.

Във Функция 4 “Здравеопазване” в бюджета за 2020 г. са  разчетени средства  в размер на 1 237 991 лв.
Разчетените финансови средства са за работна заплата , осигурителни плащания и издръжка на детските ясли и здравни кабинети в училищата.          

Капиталови разходи в размер на 165 663 лв.                              

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” предвидените средства в бюджета са в размер на 1 859 238 лева.Включени са следните дейности:

Помощи за подпомагане на организации и граждани – 252 000лв.

По отделни дейности разходите във функцията са както следва:
             
   – дейност “Домашен социален патронаж” – 151 940 лв.;
                – дейност “Клубове на пенсионера” – 110 900 лв.;
                – дейност “Център за настаняване от семеен тип” – 452 984 лв.;
              – дейност “Дом за стари хора” – 595 044 лв.;

              – дейност “Център за социална рехабилитация и интеграция” – 104 970 лв.;

             – дейност “Дневен център за деца с увреждания” – 182 760 лв.

              – дейност “Други служби и дейности по социално осигуряване” – 252 000 лв.

По Функция 6 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 6 662 584  лв.
               
По отделни групи във функцията са както следва:
Група 1. “Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство:
                – дейност “Водоснабдяване и канализация” –  598 365 лв.; в т.ч. капиталови разходи – 512 365 лв. и текущ ремонт – 66 000лв.
                – дейност “Осветление на улици и площади” – 240 000 лв.;
                – дейност “Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади
 
1 714 917 лв. в т.ч.  Възнаграждения, осигурителни вноски , издръжка на служители в ОП БКС , текущи ремонти – 378750 лв.и  капиталови разходи в размер на  342 267 лв.
               – дейност “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“ – 1 668 802 лв. в т.ч. текущи ремонти – 37 500 и капиталови разходи – 1 511 302 лв.

 Група 2. “Опазване околната среда”
                – дейност “Озеленяване” – 35 000 лв.;
                – дейност “Чистота” – 2 170 500 лв. в т.ч капиталови разходи –
122 000лв.
                – дейност “Управление на дейностите по отпадъците” – 235 000 лв.;

По  Функция 7 “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са предвидени да се извършат разходи в размер на 2 492 008 лв., в т.ч капиталови разходи 67 110 лв.
По отделни групи във функцията са както следва:
Група 1. “Почивно дело ”   – 93 650 лв.  

Група 2. “Физическа култура и спорт”
                – дейност “Спорт за  всички” – 350 449 лв. за спортните клубове , в т.ч 200 000 лв. за БК “ Балкан”
                – дейност “Спортни бази за спорт за всички” – 566 510 лв.
               
Група 3. “Култура”
                –
дейност “Читалища” – 659 300 лв. в т. ч. 131 500 разходи за текущ ремонт
               – дейност “Оркестри и ансамбли ” –  285 000 лв.
                 – дейност “Обредни домове и зали” – 278 450 лв., в т.ч. разходи за текущ ремонт – 22 000 лв.;
                 – дейност “Други дейности по културата” – 125 460 лв.
               – дейност “Музей и художествени галерии  регионален характер ” –  125 189 лв. в т.ч разходи за текущ ремонт 9 700 лв.
                – дейност „ Религиозни дейности“   –  разходи за текущ ремонт в размер на 8 000 лв.

    По  Функция 8 “Икономически дейности и услуги” са планирани разходи в размер на 378 185 лв.в т.ч. дейност “Служби и дейности за поддържане и ремонт на  пътищата” са планирани  разходи в размер на – 362 100 лв. за зимно поддържане и снегопочиствнане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *