Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Наемателите на общински имоти да бъдат освободени от заплащане за периода, в който не работят, предлага кметът Гавалюгов

Общински съвет – Ботевград да освободи засегнатите от въведените ограничителни мерки от пандемията с СОУШ – 19 наематели на обекти и терени – общинска собственост от заплащането на дължимата наемна цена за периода, през който обектите не работят,  предлага кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов.

Предложението му е на основание заповедите на Министъра на здравеопазването във връзка с въведеното извънредно положение в Република България.

„Във връзка с въведените ограничения и преустановяване на работата на обектите, подробно изброени в заповедите на Министъра на здравеопазването, наемателите са в затруднено положение. Считам, че подпомогнат по този начин, местният бизнес ще запази своята икономическа активност и в следкризисния период. В момента наемателите са принудени да не осъществяват търговската си дейност, заради въведените противоепидемични мерки, но в същото време имат месечни разходи за наем на общинската собственост. Това генерира загуби и може да доведе до бъдещи фалити и невъзможност да се обслужват договорите“. Това са мотивите на кмета Гавалюгов, които е изложил в Докалдната записка. Предложението му ще бъде гласувано на извънредното заседание на Общински съвет, което е обявено за  13 април 2020г.

Проектът за решение, който съветниците трябва да гласуват е от няколко точки, както следва:

  1. Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза от заплащане наемната цена за периода на въведените ограничителни мерки, с които е забранена дейността в обекта или наетата общинска площ.
  2.  Дава съгласие да бъде направена отстъпка на наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в размер на 50 % от наемната цена за периода на извънредно положение, в случай на доказано намаление на оборота на търговския обект за този период поне с 50 % от средномесечния оборот за
    последните 12 месеца (в случай, че търговецът е наемател на обекта от по-малко от 12 месеца – средномесечния оборот от началото на започване работа на обекта).
  3.  Коригирането на дължимата наемна цена да бъде извършено след подаване на заявление от страна на наемателите.
  4.  Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т. 1 – 3 действия.
  5.  На основание чл. 60, ал. 1 от Административпопроцссуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. С предварителното изпълнение се защитават особено важни обществени интереси, а именно подпомагане на местния бизнес в условията на извънредно положение и въведени противоепидемични мерки в Република България и запазване на икономическата активност и в следкризисния пердиод.

След днешното заседание на постоянните комисии  – ПК по местно самоуправление и законност и ПК по Бюджет и финанси, постъпи предложение за отмяна на изискването за депозиране на декларация. Вместо нея желаещите да бъдат освободени от такси за наем, ще подават заявление. Председателят на Общински съвет, д-р Илин Черняшки направи предложение към заявлението кандидатите да подават и доказващи документи за намаления оборот от дейността. На извънредната сесия тези допълнения за изменения на Докладната записка ще бъдат подложени на дискусия и гласуване.

Кметът Гавалюгов посочи, че от мярката ще могат да се възползват и лекари, ползващи имоти – общинска собственост, находящи се в бившата сграда на Поликлиниката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *