Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Средна заплата в общинска болница-Ботевград се е увеличила през 2019г на 1 252 лв.

Управителят на „МБАЛ Ботевград” ЕООД, д-р Пламен Китанов,  е представил в Общинската администрация и Общински съвет Ботевград годишен финансов отчет и приложение към него, изготвени от счетоводна фирма „Джи Ем Адвайзърс” ЕООД: доклад на независимия одитор, изготвен от одиторско дружество „ВЕЛЕВ ОДИТ“ЕООД; анализ на дейността на „МБАЛ Ботевград” ЕООД за 2019 г. и бизнес план за 2020 г, изготвени от д-р Пламен Китанов – управител на дружеството. Предстои годишният финансов отчет за 2019 г на МБАЛ-Ботевград да бъеде разгледан и гласуван в Общински съвет. Редовното заседание ще се съсои на 30 април от 17,00ч.

От представените, заверени от одиторското дружество счетоводен баланс към 31.12.2019 г., отчет за приходите и разходите за 2019 г., отчет за паричните потоци за 2019 г. и отчет за собствения капитал за 2019 г. става ясно, че приходите от дейността през 2019 година са 4 925 х.лв. и са се увеличили със 990 х.лв. в сравнение е предходната година, когато са 3 935 х.лв. Приходите през 2019 г. се разпределят, както следва:

приходи от извършени услуги  – 4  167 х.лв.

 приходи от РЗОК     – 3    671 х.лв.

потребителски такси   – 97 х.лв.

немедицински услуги     – 4 х.лв.

възстановени стопански разходи     – 6         х.лв.

 скенер изследвания       – 11 х.лв.

други услуги – 17 х.лв.

други приходи  – 758 х.лв.

приходи от Министерство на здравеопазването – 656    х.лв.

приходи от финансиране за ДМА – 31 х. лв.

приходи от финансиране на текущата дейност   – 3 х.лв.

приходи от наеми   – 24 х.лв.

приходи от клинични изпитвания     – 5 х.лв.

 приходи от дарение  – 5 х.лв.

други приходи  –    34 х.лв.

Общо разходите на дружеството през 2019 г. се увеличават и са 4 904 х. лв. (с 978 х.лв. повече от предходната година). Разходите по видове са подробно показани в сравнение с предходната година в представеното приложение към годишния финансов отчет и приложения доклад за дейността.

Основните изводи за направените разходи през 2019 г. в лечебното заведение са:

  •  увеличават се разходите за суровини и материали и външни услуги от 1 076 х.лв. през 2018 г. на 1 268 х.лв. през 2019 г.
  •  увеличават се разходите за персонала от 2 650 х.лв. през 2018 г. на 3 105 х.лв. през 2019г.
  •  разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки са с най – голям относителен дял – 63.34 % или 3 105 х.лв.;
  •  увеличават се и други разходи за оперативна дейност от 161 х.лв. на 470 х.лв. (наеми за апаратура, неустойки, лихви и такси, отписани вземания с изтекъл давностен срок, разходи от последваща оценка на активи и др.)

Дружеството приключва годината с положителен финансов резултат.

Размерът на вземанията намалява от 403 х.лв. през 2018 година на 325 х.лв. през 2019 година. Сумата на вземанията към 31.12.2019 г. включва основно отчетени и неплатени клинични пътеки от РЗОК в размер на 314 х.лв.

Увеличен е размера на задълженията от 1 679 х.лв. през 2018 г. на 1 749 х.лв. през 2019 г. От тях 462 х.лв. са получени получени аванси. Намаляват задълженията към доставчици от 707 х. лв. през 2018 г. на 681 през 2019 г. С най-голям размер са задълженията към Балкангаз 2000 АД – 110 х.лв. /за природна газ/, Агарта ЦМ – 77. х.лв. /мед.консумативи/, Дъчмед Интернешенъл – 65 х.лв./консумативи/, ЕТ „Янка Янкова Георгиева” – 65 х.лв./консумативи/ „Фаркол” АД – 57 х.лв./лекарства/, Дъчмед Интернешенъл – 65 х.лв. /консумативи/, „Софарма трейдинг” АД и др.

Средносписъчният брой на медицинският персонал е 170 души. Средната работна заплата се увеличава и е достигнала 1 252 лева, като по категории е както следва:

  •  висш персонал – 1 854 лева;
  •  медицински персонал – 1 163 лева;
  •  санитари – 735 лева;
  •  друг персонал – 928 лева.

И през 2019 г. бе продължи процеса по стабилизиране на финансовото състояние на търговското дружество. За 2019 г. „МБАЛ – Ботевград” ЕООД е с положителен финансов резултат за втора поредна година. Приходите са стабилни, а процесът на оптимизиране на разходите продължава. МБАЛ Ботевград се утвърждава като водещ доставчик на медицински услуги в общината и региона. Резултатите са постигнати при наличието на неплатени изработени надлимитни суми от РЗОК, т.е лечебното заведение изпълнява социалните си функции и е правила значителни разходи, но посочените суми не са заплащани.

В резултат на анализиране на предоставената информация от годишните финансови отчети и съпоставянето им с предходната година се очертава положителна тенденция на подобряване икономически показатели на дружеството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *