Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От 2013 до 2020 г изхвърленият отпадък в Регионалното депо се е увеличило с 3 883 450 кг за Ботевград, Правец и Етрополе

В общинската администрация в Ботевград е внесен отчет за дейността на Регионалното депо за твърди битови отпадъци за изминалата 2019г. Предстои отчетът да бъде гласуван от Общински съвет, на заседание е четвъртък – 30 април 2020г.

За периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. са депонирани за обезвреждане от общините Ботевград, Правец и Етрополе количества отпадъци, както следва:

Ботевград – 11 711 960 кг

Правец – 2 570 940 кг

Етрополе – 3 597 040 кг

Наблюдава се тенденция за ръст на количествата отпадъци през годините.

Изменението на количествата отпадъци депонирани за обезвреждане през 2019г. на трите общини показва завишение спрямо на 2018г, както следва:

Ботевград + 451 200 кг

Правец – + 90 940 кг

Етрополе – + 86 670 кг

Общо: + 628 810 кг

Изменението на количество отпадък 2019г., спрямо 2013г, е както следва:

Ботевград – + 2 479 970 кг

Правец – + 746 940 кг

Етрополе – + 656 540 кг

Общо: + 3 883 450 кг

От наличната техника за периода са използвани:

  •  Автомобилна везна – за измерване на отпадъците;
  •  Компютърна система – за отчитане, регистриране и издаване на кантарна бележка;
  •  Компактор „Тана“-за раздробяване и уплътняване на отпадъците в клетка №1, където се извършва депониране на отпадъците за обезреждане;
  •  Комбиниран багер „Хидромек“-за разстилане на отпадъците и товарене на земните маси, необходими за запръстяване на отпадъка;

-Автомобил пикап „ Грейд Уоол“-за доставка на гориво и обслужване на депото.

През отчетния период Булдозер „Шантуй“ не е използван, поради липса от необходимост.

Товарен автомобил самосвал „Рено“-за доставка на земни маси за запръстяване на отпадъците – момента на разположение на „БКС“- Ботевград. Доставката на земни маси е извършвана след договаряне между ръководствата на двете общински предприятия и при възможност от двете страни са осигурявани количествата за запръстяване.

През месец август 2019г. в клетката за депониране на отпадъците за обезвреждане възникна пожар, който бе потушен същият ден, със съдействието на представители на ОП „БКС“-Ботевград и под ръководството на директора на предприятието. Извършената проверка от РИОСВ – София не установи аномалии и няма предписания. Причините за възникналия пожар и по-трудното овладяване са високите температури на атмосферния въздух и ниската относителна влажност на въздуха, както и наличния вятър.

В изпълнение на Заповед N2 РД -149 от 26.02.2019г. на Министъра на околната среда и водите е извършен морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на общините Ботевград, Правец и Етрополе.

Мониторинг е извършван, съгласно утвърдения План за мониторинг през 2019г.

Ежемесечно са извършвани измервания на вредните газове, изпускани в атмосферния въздух от изходите на газовите кладенци на Клетка №1. Протоколите и докладите са представяни в законовите срокове в РИОСВ – София. Заключението, което може да се направи от измерванията е, че количеството на образувания метан е в границите 1700 – 3600 mg /Nm 3 , количеството на образувания серен диоксид е около 2,5 – 2,6 mg / Nm3 и въглеродния диоксид е в границите от 4500 до 5900 mg / Nm3. Количеството на кислорода е константна величина 20,3 об. %.

На всеки три месеца са извършвани измервания на състава на отпадъчните води и инфилтрирани води. Съгласно протоколите на акредитираната лаборатория е установено съответствие на измерените стойности на показателите с тези, посочени в комплексното разрешително.

През месеците Март и Септември е извършено измерване на показателите на подземни води. Несъответствия на стойностите на показателите с тези, посочен в комплексното разрешително не са установени. Протоколите са представени в Басейнова дирекция „Дунавски район“.

На всяко тримесечие е извършван пест контрол за инсекти, гризачи и кърлежи.

През месец март е извършен мониторинг за състоянието на почвите на площадката. Отклонения не са установени.

Подготвен е доклад за извършените дейности на площадката през 2018г., представен е в РИОСВ и Басейнова дирекция“ Дунавски район“, забележки няма.

Ежемесечно се подготвят отчети за количествата отпадък, депониран за обезвреждане, и се предоставят на кметове на трите общини, и РИОСВ – София.

На площадката работят общо 10 човека, в това число 4 бр. охрана.

От представения финансов отчет става ясно, че субсидията е 230 617 лв. , за заплати и възнаграждения за персонала на трудови взаимоотношения се разходени – 94 104 лв, за материали – 6 214 лв, за вода , горива, ел. енергия – 70 326 лв, разходи за външни услуги – 32 994 лв и др.

Основните разходи приз годините са за заплати, горива и ел. енергия, както и за външни услуги. Тези разходи през годините са сравнително постоянни.

Във външните услуги влизат измерване на подземни води, подпочвени и отпадъчни води, измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от газовите кладенци на клетката за депониране на отпадъците, измерване на шум, анализ на почви, топографско заснемане, трудова медицина, поддръжка на генератор, проверка на везната, пест контрол за инсекти, гризачи и кърлежи.

В края на 2019г. Регионалното депо приключва със следните задължения:

  1.  Задължения към доставчици – ел. енергия, горива, лабораторни изследвания от Акредитирани лаборатории, материали – общо 18088 лв.
  2.  Неплатени осигуровки за месец Ноември и месец Декември 2019г. в размер на 6427 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *