Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Публично бе обсъдено изпълнението на Бюджет 2019 на Община Ботевград

Днес от 17.00ч в общинската администрация на Ботевград бе представено изпълнението на бюджета на община Ботевград за 2019 година от председателя на Общински съвет д-р Илин Черняшки.

Бюджетът за 2019 г на община Ботевград бе приет с решение 12 от 31 януари 2019 година по приходната част в размер на 29 263 998 лв. С последващи писма и актуализации на Министерство на финансите и трансфери, за промяна на взаимоотношенията между общинските бюджети в републиканския бюджет, бюджетната рамка бе променена и към 31.12. 2019 е в размер на 34 478 092лв.

Приходната част на Бюджет 2019 включва: обща субсидия – -15 710 741 лв, целеви трансфери – 433 476 лв, трансфери между бюджети – 844 387 лв, трансфери от МТСП- 75 206 лв, трансфери ПУДООС – 4 970 лв.

Изпълнението на собствените приходи за местни дейности е в размер на 9 718 378 лв, при първоначален годишен план 11 014 315 лв. Планът на собствените приходие изпълнен на 88, 23 на сто годишния, планът за приходите от имуществени данъци е изпълнен 84, 78 на сто. Изпълнението на данъчните приходи, е както следва:

  • Данък върху недвижимите имоти 798 858 лв, изпълнение 81.51 на сто,
  • Данък върху превозните средства 1 398 260 лв, изпълнен на 87.39 на сто,
  • Данък при придобиване на имущество по дарение – 457 103 лв, изпълнение 89.62 на сто,
  • Туристически данък – 4 588лв, изпълнение 11.10 на сто
  • Годишният план за постъпленията от такса битови отпадъци е изпълнен на 104,90 6 на сто
  • Таксата за битови отпадъци в размер на 2188 607 лв е изпълнена при първоначален план 2 085 000 лв.

Получени са трансфери от централния бюджет за местни дейности:

обща изравнителна субсидия за местни дейности – 2 273 500 лв.

целева субсидия за капиталови разходи – 932 300 лв.

Други трансфери за местни дейности:

трансфер съгласно споразумение за проект от  МРРБ – 837 807лв.

преведени отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците от Община Правец – 207 564 лв. и от Община Етрополе – 24 190 лв.; 

трансфер  за ДДС в бюджет от ДФ Земеделие по проект ‘‘Селски райони“ в размер на 576 093 лв.; 

изплащане на ДФ Земеделие финансова корекция по проект ‘‘Селски райони“ в размер на 3 245 лв.

получен трансфер от АСП по проект ‘‘Прозорец към света“ в размер на 24 014 лв.

трансфер към МТСП –съфинансиране по споразумение за проект “ Красива  България“ / Детска градина „Детелина“ / – 266 381 лв.; 

 трансфер от ПУДООС  – 17 236 лв.

По разходната част за 12-те месеца на 2015 година са усвоени 31 300 085 лв при уточнен план 34 478 092 лв или 90.78 %. За 2019 година са извършени капиталови разходи в размер на 8 481 840 лв, които представляват инвестиционни разходи за придобиване на дълготрайни активи, ремонти и строителство на община Ботевград. Постъпленията по различни оперативни програми, финансирани от Европейския съюз са в размер на 6 492 442 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *