Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Нова наредба за символиката и отличията на Община Ботевград бе приета с 25 гласа след дебати

Oбщински съвет Ботевград прие нова Наредба за символиката и отличията на Община Ботевград. Това стана на вчерашното му заседание, което се състоя от 17.00ч в зала „Ботевград“. Тя бе приета с 25 гласа „за“.

В новата наредба има значителни  промени, като една от основните е, че освен присъждането на почетни звания, вече ще може те да се отнемат. И двете действия ще се извършват по ред, определен от Наредбата.

В хода на дискусията дебатите основно бяха насочени именно към присъждането и отнемането на званията.

Общинският съветник от ДИБО Цеветанка Арбова посочи, че е смутена от т.2 на чл. 36 и чл.45, където според нея  постъпките на хората могат да се тълкуват при условие, че има извършено престъпление,съгласно точка 1. Точка 2 обаче, която гласи „които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, на общината и страната“ би могла да се тълкува по различен начин и да се търси някакъв реваншизъм. Затова Арбова направи предложение т.2 в двата члена да отпадне. В отговор кметът Иван Гавалюгов заяви, че отнемането на званията не се прави току така и то се съгласува с решение на мнозинството общински съветници. „Мисля, че заслужили и почетни граждани трябва да са лица освен със своята дейност или поведение да получат това високо звание, трябва да са носители и на високи морални качества“, мотивира се Гавалюгов.

Председателят на Общински съвет, д-р Или Черняшки заяви, че отнемането на званието  „Почетен гражданин“ става с решение на квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците, а на „Заслужил гражданин“ – с гласовете на повече от половината съветници. „Това не е нещо много лесно, което може да се случи“, каза д-р Черняшки. В отговор Арбова заяви, че „тогава на всеки 4 години трябва да се преразглеждат присъдените звания“. След това веднага думата взе кметът, който попита Арбова колко такива звания са присъдени в периода 2004- 2015 и в периода 2015-2020. „Аз мисля ,че в в единия период има много повече с такива звания и в другия – много по-малко“, каза Гавалюгов. Да припомним, че през последните 4 години са присъдени единствено звания „Заслужил гражданин“ на трима жители на общината: Мария Колева – акушерка, Добринка Николова- треньор по спортна акробатика и на д-р Стойна Петрова – дългогодишен шеф на Детско отделение в МБАЛ Ботевград. И нито едно звание „Почетен гражданин“.

„Както разбирам – и връчването, и отнемането на званията са присъда на Общински съвет. Т.е. на следващия Общински съвет му се дава правото да ревизира присъдата. Така ли да го разбирам?“. Това попита д-р Георги Канзов от ГЕРБ. В отговор кметът Гавалюгов заяви, че съветникът си е направил изключително некоректна интерпретация. „Не е присъда, а един морален акт – положителна оценка за дейността на наш съгражданин. В другия случай пък се казва, че не заслужава повече званието“.

Адв. Донков направи предложение в чл. 41 и чл. 47 – званието „Заслужил гражданин“ също  да се присъжда с решение на квалифицирано мнозинство. Кметът Гавалюгов изрази абсолютно съгласие.

След приключване на разискванията по Докладната записка д-р Черняшки подложи на гласуване предложението на Цветанка Арбова- да отпадане точка 2 в чл. 36 и 45, която гласи: „които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, общината и страната“. Предложението не бе подкрепено от мнозинството. „За“ гласуваха  7 съветника, 17 бях  „против“ и двама се въздържаха. Предложението на адв. Георги Донков , подкрепено от кмета, получи одобрението на колегите си и заедно с проекта за решение получи подкрепа от 25 съветника.

ПОВЕЧЕ ЗА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

До момента действаше Наредба за символите, почетните знаци и звания, която с приета с Решение №106/06.06.2000 г. на ОбС – Ботевград и изм. и доп. е Решения №211/15.11.2000 г., №42/07.03.2001 г„ №174/25.07.2002 г. и №385/29.12.2005 г. Същата не регламентира в пълен обем обществените отношения в тази материя, а освен това следва да се извършат редица изменения и допълнения, като поради тези причини следва да се отмени, респ. да се приеме нова. Това са мотивите на общинското ръководство за промените в нея.

Досега символите на Ботевград бяха определени като знаме, герб и символичен ключ на Ботевград. С новата наредба символите се отнасят не само за Ботевград, а за община Ботевград. Съгласно член 3 символите по тази новата наредба са:

 1.  Знаме на Община Ботевград;
 2.  Герб на Община Ботевград/Герб на кметство;
 3.  Символичен ключ на град Ботевград;
 4.  Празник на Ботевград;
 5.  Химн на Ботевград;
 6.  Кметска огърлица на Община Ботевград;
 7.  Значка на Кмет и Кметски наместник.

Съгласно член. 4. Отличията по тази Наредба са:

 1.  Почетен гражданин на Ботевград;
 2.  Заслужил гражданин на Ботевград;
 3.  Позлатен почетен знак;
 4.  Посребрен почетен знак;
 5.  Почетна грамота;
 6.  Почетен медал;
 7. Почетен плакет.

Новост е член, 20. (1), според който с решение на Общински съвет – Ботевград може да бъде приет герб на кметство, по предложение на кмета на съответното кметство.

В новата наредба изрично е посочено, съгласно член 24, че празникът на Ботевград е на 29 ноември – денят на Освобождението на град Орхание, днешен Ботевград, от османска власт през 1877г. Денят е обявен за официален празник на Ботевград с Решение №250 от 15.11.2012г. на Общински съвет – Ботевград.

Много подробно в новата наредба са посочени условията , при които се присъжда званието „Почетен гражданин“ и „Заслужил гражданин“, както и отнемането на тези титли. Досега това липсваше в нормативния документ. Тези положения се уреждат в членове от 31 до 48, както следва:

ПОЧЕТЕН  ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД

Чл.31 Отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ се присъжда:

 1. На български граждани за дългогодишни, последователни и особено резултатни усилия, допринесли за развитието и за издигането авторитета на Ботевград и общината в национален и международен план и получили гражданска признателност.
 2. На чуждестранни граждани за изключителни заслуги    към развитието на Ботевград и общината.

Чл. 32. Удостояването е отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ става с решение на Общински съвет – Ботевград, прието с поименно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

Чл. 33. Предложение до Общинския съвет за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ могат да правят:

 1.  Председателят на Общинския съвет;
 2.  Кметът на Общината;
 3.  Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му е Общинската администрация;
 4.  Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 500 граждани е постоянен адрес на територията на община Ботевград.

Чл. 34. Предложението по чл. 33 се придружава от подробни мотиви и кратка биографична справка на предлаганото за награждаване лице.

Чл, 35. Отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ се връчва по време на тържествена церемония на Празника на Ботевград – 29 ноември или на друго подходящо събитие, свързано с дейността и заслугите на удостоеното лице.

Чл. 36. Общинският съвет отнема отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ на

лица:

 1.  осъдени за престъпления с влязла в сила присъда;
 2.  които е постъпките си уронват престижа и петнят името на града, на общината и страната;
 3.  които, вече удостоени, са подали писмена молба за отказ от отличието.

Чл. 37. Предложение до Общинския съвет за отнемане на отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ могат да правят:

 1.  Председателят на Общинския съвет;
 2.  Кметът на Общината;
 3.  Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;
 4.  Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 500 граждани е постоянен адрес на територията на община Ботевград.

Чл, 38. Решението на Общинския съвет за отнемане на отличието „Почетен гражданин на Ботевград“ се приема с поименно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

Чл. 39. В срок до един месец от влизане в сила на решението на Общинския съвет, лицето, на което е отнето отличието „Почетен гражданин на Ботевград“, се задължава да върне позлатения почетен знак в Общинска администрация – Ботевград.

ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД

Чл. 40. Отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ се присъжда:

 1.  на личности с произход от Ботевград и общината или живели и работили в Ботевград и общината за:
 2.  научно-технически постижения, имащи особено голямо значение за развитието на местното и национално стопанство;
 3.  създаването на творби, обогатили местната и национапната културна съкровищница;
 4.  спортна и треньорска дейност, довели до високи постижения на местно, национално, европейско и световно равнище;
 5.  многогодишна лекторска, учителска, културна, юридическа, политическа, обществена и друга дейност, получила местно, национално и международно признание.
 6.  на български и чуждестранни граждани е особени заслуги към Ботевград и общината:
 7.  във всички области на обществена, стопанска, спортна и духовна дейност;
 8.  проявен героизъм и саможертвеност при природни бедствия и аварии;
 9.  популяризиране и издигане авторитета на Ботевград и общината зад граница.

Чл. 41. Удостояването с отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ става с решение на Общински съвет – Ботевград, прието е поименно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл. 42. Предложение до Общинския съвет за удостояване е отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ могат да правят:

 1.  Председателят на Общинския съвет;
 2.  Кметът на Общината;
 3.  Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му е Общинската администрация;
 4.  Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 300 граждани с постоянен адрес на територията на община Ботевград.

Чл. 43, Предложението по чл. 42 се придружава от подробни мотиви и кратка биографична справка на предлаганото за награждаване лице.

Чл. 44. Отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ се връчва по време на тържествена церемония на Празника на Ботевград – 29 ноември или на друго подходящо събитие, свързано с дейността и заслугите на удостоеното лице.

Чл. 45. Общинският съвет отнема отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ на лица:

 1.  осъдени за престъпления е влязла в сила присъда;
 2.  които с постъпките си уронват престижа и петнят името на града, на общината и страната;
 3.  които, вече удостоени, са подали писмена молба за отказ от отличието.

Чл. 46. Предложение до Общинския съвет за отнемане на отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“ могат да правят:

 1.  Председателят на Общинския съвет;
 2.  Кметът на Общината;
 3.  Групите на общинските съветници или общински съветник, по реда определен от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация;
 4.  Инициативни комитети, подкрепени от подписите на минимум 300 граждани с постоянен адрес на територията на община Ботевград.

Чл. 48. В срок до един месец от влизане в сила на решението на Общинския съвет, лицето, на което е отнето отличието „Заслужил гражданин на Ботевград“, се задължава да върне посребрения почетен знак в Общинска администрация – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *