Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Със съгласието на 16 съветници бе определен размерът на такса смет за 2021 г в община Ботевград

С 16 гласа “за“, с 3-ма “против“ и 8 “въздържал се“ Общински съвет прие размера иа таксата за битови отпадъци в община Ботевград за 2021 г.

botevgrad.news публикува първоначалния вариант преди дни предложението на общинското ръководство. На редовното заседание вчера обаче кметът Иван Гавалюгов внесе промени, след предварително обсъждане с общинските съветници. Конкретно таксата за битови отпадъци за физически лица първоначално се предвиждаше да бъде увеличена от 2.3 на 3 промила, а за юридически – от 9 на 10 промила. В зала „Ботевград“, кметът Иван Гавалюгов направи ново предложение – намали от 3. 00 на 2,7 промила за физически лица и от 10 на 9, 5 промила за юридически лица.  Промените бяха за сметка на отстъпката за предсрочно плащане на таксите.

И така за 2021 г размерът на таксата за битови отпадъци е, както следва:

За нежилищни имоти на предприятия, според количеството битови отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им:

– за един съд от 1 100 литра за една година, при честота на сметоизвозването два пъти седмично – 3 790 лв.;

– 4,2 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За нежилищни имоти на предприятия чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

– 3,2 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо;

– 4,2 на хиляда върху облагаемата основа на имотите за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За нежилищни имоти на предприятия по реда на чл. 18-Г от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград – 9,5 на хиляда върху облагаемата основа: 

– за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,1 на хиляда;

– за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 3,2 на хиляда;

– за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 4,2 на хиляда.

За имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия – 2,7 на хиляда върху данъчната оценка на имотите:

– за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,8 на хиляда;

– за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,8 на хиляда;

– за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 на хиляда.

На предплатилите задължени лица в срок до 30 април 2021 г. се прави отстъпка както следва:

в размер на 15% за физически лица.

– в размер на 5% за предприятия, попадащи в категорията микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство, с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаване на декларацията е преди предплащане на таксата – 30 април 2021 г.

– в размер на 5% за предприятия, попадащи в категорията големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали декларация и удостоверение от НАП.

– в размер на 5% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71 ал. 1 от ЗМДТ.

– в размер на 5% на предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Решението влиза в сила от 1 януари 2021г. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *