Съобщение от „В и К“ ЕООД – София относно пререгистрация на партида

В и К“ ЕООД – София уведомява съобщава на своите абонати

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

На основание чл.2 ал.1 т.1 от Общите условия за предоставяне на В и Куслугите, одобрени от Държавната комисия за енергийно и воднорегулиране с решение №ОУ-09 от 11.08.2014г., в качеството Ви на собственик /ползвател/ притежател на вещно право на строеж на имоти, сте  потребител на В и К услугите извършвани от дружеството ни. В изпълнение разпоредбите на чл. 5 т. 13 от Общите условия, Вие сте длъжни да уведомите в 30 дневен срок ВиК оператора /“Водоснабдяване и канализация” ЕООД София/ за всички настъпили промени по идентификацията – смърт на титуляра на партидата, смяна на собствеността  и др.

             На основание чл. 59, ал.1, т. 1 от Общите условия, като потребител на услугите е необходимо да се идентифицирате по следния начин:

      * юридически лица- с пълнонаименование, седалище и адрес науправление, адрес за кореспонденция идруги данни по регистрация, лицето,което го представлява, ЕИК, банковасметка, документ удостоверяващ правото Ви на собственост /ако имате такъв/.

      * физическите лица – с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспондениця, телефон.

             На основание чл. 59, ал. 2  от Общите условия, ВиК операторът ще Ви открие партида след подаване на Заявление по образец и представяне за справка на

документи, съдържащи данни за идентификационните белези, подробно описани по-горе.

             С оглед на това, че към настоящия момент Вие не сте депозирали необходимите документи за пререгистрация на партида / поради покупка на нов имот или смърт на титуляра на партидата/, Вие не сте абонат на дружеството, поради което ще бъдем принудени да преустановим водоподаването към имота Ви.

             С настоящото Ви уведомяваме, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 15.02.2021г., следва да представите необходимите документи и подадете Заявление по образец за пререгистрация на партида във “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София, бул. „Рожен”№15 или в техническите райони на дружеството към съответните общини.

             След изтичане на 30 /тридесет/ дневния гратисен период, ще дължите административна такса за пререгистрация на партидата.

В случай, че “ВиК“ операторът прекъсне доставянето на вода по Ваша вина, разходите по  възстановяването, ще бъдат за Ваша сметка.

1 thought on “Съобщение от „В и К“ ЕООД – София относно пререгистрация на партида

  1. А ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВАЖИ ЛИ ЗА АБОНАТИ НА КОИТО СТЕ СПРЕЛИ ВОДОПОДАВАНЕТО БЕЗ КАКВОТО И ДА Е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    .ИМА ЛИ САИТ ЗА ОН ЛИНЕ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *