364 хил.лв гласуваха съветниците в Ботевград за продажбата на столовата на бившето военно поделение в Ботевград

 Общински съвет-Ботевград одобри актуална начална тръжна цена за продажба на столовата на бившето военно поделение в Ботевград, който е частна общинска собственост. Началната тържна цена е в размер на 363 940 лв., като в нея е включена цената на земята – 187 140 лв. /без ДДС/. Двадесет и пет съевтници подкрепиха докладната записка.

Поземленият имот е с площ от 3119 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана за друг вид производствен, складов обект. Промишлената сграда е на 2 етжа и се състои от два свързани корпуса: двуетажен корпус , построен през 1984 г. и едноетажен корпус , построен през 1953 г.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост №5245/ 01.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.